Strona główna / Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

Biuro Obsługi Interesantów mieści się w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29 na parterze - w pokoju nr 27.

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów:

 • poniedziałek w godz. 800 - 1800
 • wtorek – piątek w godz. 800 - 1500

Przerwa w godz. 11.00-11.20

Udzielanie informacji telefonicznych w godzinach pracy Biura pod numerem telefonu:

(32) 45-94-622, (32) 45 94 600

Osoby obsługujące interesantów:

 • Starszy sekretarz sądowy Klaudia Markowski-Wedelstett
 • Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Oko

Adres poczty elektronicznej: boi@raciborz.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela informacji w sprawach, w których przesyłki generowowane są przez Centrum Obsługi Druku w Raciborzu, a które nie toczą się przed tutejszym Sądem.

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

Do zadań biura należy:

1) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,
2) wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału,
3) wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału,
4) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe,
5) udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi poprzez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
6) udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka,
7) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism,
8) informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw,
9) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem,
10) informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw,
11) weryfikacja danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” w Portalu Informacyjnym i aktywacja konta użytkownika,
12) prowadzenie Czytelni Akt.

Zadania biura są realizowane z uwzględnieniem standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Biuro obsługi interesantów udziela równiez informacji telefonicznie, z tą różnicą, że zamiast okazania dowodu tożsamości pracownik BOI ma obowiązek upewnić się w sposób nie budzący wątpliwości o tożsamości interesanta.

 

Pracownicy sądu nie mogą:

 • udzielać porad prawnych, w szczególności:
  - informować o sposobach ochrony interesów stron,
  - formułować treść pism procesowych,
  - informować, czy należy wnieść sprawę do sądu, oraz skutkach jej wniesienia,
 • wskazywać konkretnych prawników udzielających porad prawnych, (dopuszczalne jest natomiast wskazanie gdzie znaleźć adresy i numery telefonów),
 • umożliwiać stronie kontaktu z sędzią poza salą sądową,
 • interpretować treść orzeczenia wydanego w sprawie.

Podstawa prawna:

§ 28 i 29 oraz 123 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141)

Zarządzenie Prezesa Sądu w Raciborzu z dnia 13.08.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Obsługi Interesantów oraz Regulaminu Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Raciborzu

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 27.10.2015
Dokument oglądany razy: 38 506
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 08.10.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry