Strona główna / Podstawa działania / Sposób i kolejność przyjmowania i załatw. spraw

Sposób i kolejność przyjmowania i załatw. spraw

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym w Raciborzu  załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Akta spraw sądowych są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych w kolejności ich wpływu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (sędziów zawodowych) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne.

Sprawy są przydzielane losowo sędziom jako referentom, zgodnie z podziałem czynności, przez SLPS, oddzielnie dla każdego repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy przewidują inne zasady przydziału.

 

Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu. W pozostałych sprawach podejmuje się tylko czynności niecierpiące zwłoki.

Poza kolejnością, na terminy rozpraw lub posiedzeń należy kierować sprawy pilne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością


Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 320
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 13.05.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry