Strona główna / Dla interesantów / Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Wersja archiwalna zmieniona dnia 11.05.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Zaplanuj swoją wizytę w Sądzie.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Sąd Rejonowy w Raciborzu informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować się - telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Obsługi Interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba z niepełnosprawnością. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby z niepełnosprawnością lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Sąd Rejonowy w Raciborzu informuje że posiada wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające sprawne poruszanie się po całym budynku:

 • podjazd z poręczą do wejścia,

 • winda (po wejściu do budynku proszę się kierować do korytarza w prawo),

 • podłogi bez progów, wyłożone matą antypoślizgową,
 • toaleta przystosowana dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (na parterze) - pomieszczenie nr 14

Z uwagi na fakt, iż pomiędzy poszczególnymi sekcjami Sądu znajdują się na korytarzach duże drzwi, których tylko jedno skrzydło jest otwarte, a ponadto zastosowano w nich automat zamykający zaleca się, by osoby mające trudności w poruszaniu zwróciły się do ochrony budynku o pomoc w otwarciu drzwi i dojściu do właściwego wydziału.

 

INFORMACJE DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

 

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Raciborzu w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Raciborzu, ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz,
 2. wysyłając maila na adres: boi@raciborz.sr.gov.pl
 3. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z :

 • pomocy pracownika BOI Sądu Rejonowego w Raciborzu,
 • pomocy  osoby przybranej  tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w sądzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Zgodnie z art. 11 ustawy  z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2020.256 j.t.).

Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy.
Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji publicznej, w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

 

INFORMACJE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

 

Korzystając z przycisków w prawym górnym rogu strony można zwiększyć kontrast oraz powiększyć wyświetlaną czcionkę w zależności od potrzeb.

Osoba niewidoma ma prawo wstępu do Sądu z towarzyszeniem psa-przewodnika.

 

PARKOWANIE

Sąd zapewnia 2 miejsca parkingowe dla interesantów niepełnosprawnych.

Ponadto w najbliższym sąsiedztwie Sądu znajduje się duży parking przy placu Długosza, na którym wydzielono osobne miejsca parkingowe, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na nich jest bezpłatne.

Parkowanie wzdłuż ulicy Nowej jest odpłatne. Natomiast parkowanie na ulicy Opawskiej jest bezpłatne przez 2 godziny od momentu zaparkowania pod warunkiem umieszczenia za przednią szybą karty parkingowej.

 

KOMPATYBILNOŚĆ

Strona www Sądu spełnia standardy WCAG 2.0

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.06.2013
Dokument oglądany razy: 6 000
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 11.05.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry