Strona główna / Podstawa działania / Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:


Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym w Raciborzu  prowadzone są w oparciu o § 122 ust 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138) a Archiwum Zakładowe - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.05.1989r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U.2014.991 j.t.) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MS z dnia 28 grudnia 2018 r.) (Dz.Urz.MS.2018.348).


Ponadto sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2019.246 j.t.) w/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.


W Sądzie Rejonowym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
- repertoria
- wykazy
- zbiory wokand
- księgi pomocnicze.


Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności z Ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.


Zasady udostępniania informacji.


O dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Sądu każdorazowo decyduje na wniosek zainteresowanego Prezes Sądu,  Wiceprezes Sądu  lub Przewodniczący Wydziału w zakresie swojego działania, bądź upoważniona przez nich osoba. Udostępnienie stronie akt sądowych do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po wykazaniu przez nią tożsamości, a co do innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego (pełnomocnik, obrońca). Przewodniczący posiedzenia zarządza wydanie lub przesłanie akt biegłemu, jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy.
Jeżeli osoba uprawniona do przejrzenia akt jest pozbawiona wolności, przewodniczący wydziału może zarządzić na jej wniosek przesłanie akt do zakładu karnego lub aresztu śledczego, chyba że szczególne wzglądy przemawiają za umożliwieniem tej osobie przejrzenia akt w sekretariacie sądu. Zarządzając wydanie lub przesłanie akt przewodniczący wydziału wyznacza termin, w którym akta powinny być zwrócone, a w określonych wypadkach poleca, aby przejrzenie akt odbyło się pod nadzorem funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 464
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 19.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry