Strona główna / Dostęp do informacji publicznej / Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (dalej: ISP) odbywa się zgodnie z regulacjami określanymi w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 ze zm).

W myśl art. 2 ust. ustawy. przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w treści ustawy „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2).

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań (art. 2 ust. 2).

Ograniczenia ponownego wykorzystywania:

 • Tajemnice ustawowo chronione,
 • Informacje niejawne,
 • Prywatność osoby prywatnej,
 • Prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie informacji niemającej związku z pełnieniem tejże funkcji,
 • Tajemnicy przedsiębiorcy,
 • Inne ograniczenia o charakterze dyspozytywnym


Wniosek o ponowne

wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie ISP wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. Nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Raciborzu lub w centralnym repozytorium,
 2. Została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. Będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, ISP gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania ISP, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania ISP, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Rozpatrzenie wniosku

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu ISP

 

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Informacja o przysługujących środkach prawnych


 Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie o ponownym wykorzystywaniu ISP oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej k.p.a.)
  1. Od decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Raciborzu, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie ISP przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku w terminie 14 dni które złożyć należy za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżona decyzję;
  2. Od decyzji wydanej przez Organ Odwoławczy, tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Do skarg rozpoznawanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie ISP stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej p.p.s.a.), z tym że:
  3. Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  4. Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych:
 3. Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę, określającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych oraz opłaty z tym związane;
 4. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.);
 5. W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od wydanej decyzji przysługuje tryb odwoławczy jak w pkt 1.

 

Warunki ponownego wykorzystywania ISP w Sądzie Rejonowym w Raciborzu

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Raciborzu jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie, przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje co do zasady bezpłatnie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej ponownego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje umieszczone na stronie wymienionej w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane). Jeżeli informacjami tymi pozostają orzeczenia sądowe, podmiot ponownie wykorzystujący informacje jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek.
  W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy. Sąd Rejonowy w Raciborzu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. Sąd Rejonowy w Raciborzu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 z pominięciem procedury wnioskowej.
 5. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.
 6. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tej okoliczności. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości, czy we fragmentach, a jeśli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne orzeczenia, uzasadnienie prawne).

 
Wypełniony wniosek należy:

 • przekazać bezpośrednio w Biurze Podawczym sądu - parter
 • przesłać pocztą na adres sądu:
  Prezes Sądu Rejonowego
  ul. Nowa 29
  47-400 Racibórz
 • przesłać na adres e-mail: administracja@raciborz.sr.gov.pl

Załącznik: Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 21.05.2015
Dokument oglądany razy: 5 477
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 01.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry