Strona główna / Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429., dalej: u.d.i.p.) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Sądu Rejonowego w Raciborzu.

     Dostęp, o którym mowa wyżej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5 u.d.i.p. (art. 2 ust. 1 u.d.i.p.). Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 u.d.i.p.

INFORMACJA PUBLICZNA:

    Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepisy tejże ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej (art. 1 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).

      Informacją publiczną prostą, jest taka informacja publiczna, której organ jest dysponentem, a która nie wymaga przetworzenia.

    Informacją publiczną przetworzoną jest informacja publiczna, której organ wprost nie posiada i która musi być dopiero wytworzona. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

     Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej prostej jest to, że informacji takiej organ wprost nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowo jakościowa informacja.

     Uzyskanie dostępu do informacji publicznej przetworzonej może się wiązać z koniecznością wykazania istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.).

       Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, szczególnej istotności dla interesu publicznego nie będzie można wykazać, jeżeli wnioskodawca ma w uzyskaniu informacji wyłącznie własny interes. Musi on zatem wykazać, że działa w interesie publicznym, a informacje, o których chce się dowiedzieć, mają szczególne znaczenie.

Prawo do informacji publicznej nie pozostaje prawem bezwzględnym i w zgodzie z art. 5 u.d.i.p. podlega pewnym ograniczeniom, m.in. ze względu na:

 • Tajemnice ustawowo chronione;
 • Informacje niejawne;
 • Prywatność osoby fizycznej;
 • Prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie informacji niemającej związku z pełnieniem tejże funkcji;
 • Tajemnicę przedsiębiorcy;
 • Inne ograniczenia o charakterze dyspozytywnym.

     Z powyższym nierozerwalnie związany jest art. 47 Konstytucji RP, stanowiący iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.

Wnioski pisemne można składać jedynie na adres Sądu Rejonowego w Raciborzu, wnioski kierowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: administracja@raciborz.sr.gov.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jako adresat wniosku winien zostać wskazany Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Wniosek musi zawierać:

 • Treść żądania, pozwalającą na ustalenie, jakiej informacji wnioskodawca sią domaga;
 • Określenie sposobu i formy udostepnienia wnioskodawcy żądanej informacji;
 • Oznaczenie wnioskodawcy (wniosek nie może pozostawać anonimowy) oraz wskazanie kontaktu do wnioskodawcy, umożliwiającego organowi przedstawienie wnioskodawcy reakcji na jego wniosek (np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej).

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia.

Wnioskodawca posiada możliwość wyboru:

 • Formy i sposobu wniesienia wniosku o udostępnienia informacji publicznych;
 • Zakresu informacji (dokumentów), których udostępnienia oczekuje;
 • Sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej.

Powyższe kryteria, co do zasady wiążą organ, z zastrzeżeniem art. 14 u.d.i.p.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

W przypadku wydania przez Prezesa Sadu Rejonowego w Raciborzu decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku, jako organu wyższego stopnia, w terminie 14 dni, które złożyć należy za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt 1 u.d.i.p.);

      Od decyzji wydanej przez Organ Odwoławczy, tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Do skarg rozpoznawanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej p.p.s.a.) z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi (art. 21 pkt 1 u.d.i.p.);
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę (21 pkt 2 u.d.i.p.).


     Od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji, wnieść od niej sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu. Do sprzeciwu od decyzji stosuje się, co do zasady, odpowiednio przepisy o skardze.

 

Przykładowy formularz wniosku o udzielenie informacji publicznej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 10.04.2011
Dokument oglądany razy: 12 813
Opublikował: Piotr Leśniewski
Publikacja dnia: 01.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry