Strona główna / Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.06.2019.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU

(opublikowano dn. 2019-06-17)

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku Sądu Rejonowego w Raciborzu z dn 17 czerwca 2019 Pobierz PDF

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik Pobierz PDF

Wniosek o zakup przekazanie darowiznę składników majątku Pobierz PDF

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 104/19

(opublikowano dn. 2019-06-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 104/19 wydał postanowienie z dnia 20 maja 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Zycie Miłocie (Miłota) na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwot:
- 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną zwykłą w kwocie 5553,68 zł, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00041816/9 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to łączna kwota ma zostać wydana w kwotach po 0,002082 zł na rzecz Franciszki Dragon, Antoniego Wojaka, Anny Dziwoki z d. Wojak, Karola Wojaka, Jadwigi Wojak, Walentego Wojaka, Franciszka Wojaka, Wilhelma Wojaka bez specjalnych warunków;
- 0,001119 zł tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną zwykłą w kwocie 373,01 zł, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00041816/9 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Franciszka Franicy bez specjalnych warunków.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 215/19

(opublikowano dn. 2019-06-06)

W dniu 29 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Marii Machnik (PESEL 37100103443), zmarłej w dniu 27 marca 2015 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 200/19

(opublikowano dn. 2019-05-17)

W dniu 15 kwietnia 2019r. został złożony przez Krystynę Ligęzę, Marię Michalik, Mariana Kocjana, Agnieszkę Niedźbałę (Niedbała), Aleksandrę Niedźbałę (Niedźbała) wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Huberta Kocjana, nr PESEL 58080914337, zmarłego w dniu 15 marca 2019r., ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu, przy ulicy Miechowskiej 15a/8. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 286/18

(opublikowano dn. 2019-04-17)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 286/18 wydał postanowienie z dnia 12 października 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Eryce Kuźnik na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu następujących kwot:a) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 1000 marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010539/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Zygfryda Piechuli albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,b) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną zwykłą w sumie 2000 marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010539/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Bibiony Piechuli albo jej spadkobierców bez żadnych warunków.Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

WYCIAG Z WYROKU W SPRAWIE II K 1072/18

(opublikowano dn. 2019-04-16)

W dniu 25.03.2019r sygn. akt II K 1072/18 Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział II Karny skazał Macieja Mazura s. Teofila i Zofii ur. 21.07.1954r w Raciborzu o to, że:
w dniu 21 października 2018r. w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej, poprzez szarpanie za łokieć, naruszył nietykalność cielesną członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 w Raciborzu Katarzyny Baron – Rogula, podczas i z związku z popełnieniem przez nią obowiązków członka komisji  tj. o czyn z art. 222 § 1 kk oraz w dniu 21 października 2018r. w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej, poprzez używanie słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe, znieważył członka Obwodowej komisji Wyborczej nr 18 w Raciborzu Katarzyny Baron – Rogula, podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków członka komisji tj. o czyn z art. 226 § 1 kk
na karę łączną:
- 6 miesięcy pozbawienia wolności;
- podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie wyciągu z wyroku ze wzmianką o prawomocności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Raciborzu na okres 1 (jednego) miesiąca;
-  obowiązek zadośćuczynienia  na rzecz Katarzyny  Baron - Roguli za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na jej rzecz kwoty 1.000 zł;
- zasądzenie kosztów postępowania w łącznej kwocie 190 zł.
Wyrok uprawomocnił się w dniu 02.04.2019r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 47/19

(opublikowano dn. 2019-04-08)

W  dniu 26 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Jadwigi Rozmus (PESEL 50051816301), zmarłej w dniu 25 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 720/18

(opublikowano dn. 2019-03-26)

W  dniu 19 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Alfreda Rzodeczko (PESEL 58051523733), zmarłego w dniu 12 marca 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Zawadzie Książęcej przy ulicy Wesoła 7. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 81/19

(opublikowano dn. 2019-03-07)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 650/18 wydał postanowienie z dnia 26 lutego 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Stanisławowi Gabryelczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 300 zł (trzysta złotych) tytułem nawiązki orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy w Piekarach Śląskich z dnia 26 marca 2018r. sygn. akt. VI K 1047/17, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Sebastiana Zielińskiego bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się  Sebastiana Zielińskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 81/19

(opublikowano dn. 2019-03-01)

W  dniu 19 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Mariannie Jadwidze Kolosko (PESEL 43101308787), zmarłej w dniu  8 stycznia 2019 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Tworkowie. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 45/19

(opublikowano dn. 2019-02-27)

W  dniu 15 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Jerzego Błaś (PESEL 47041104993), zmarłego w dniu 13 grudnia 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 704/18

(opublikowano dn. 2019-02-26)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 704/18 wydał postanowienie z dnia 15 lutego 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1302,54 zł (jeden tysiąc trzysta dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem świadczeń emerytalno-rentowych należnych zmarłej Elżbiecie Czogała, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Elżbiety Czogała po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 705/18

(opublikowano dn. 2019-02-26)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 705/18 wydał postanowienie z dnia 11 lutego 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 268,55 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) tytułem świadczeń emerytalno-rentowych należnych zmarłej Czesławie Męcel, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Czesławy Męcel po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 58/19

(opublikowano dn. 2019-02-20)

W dniu 30 stycznia 2019r. został złożony przez notariusz Aleksandrę Skrodzka-Jezusek wypis aktu notarialnego Repetytorium A numer 83/2019 z dnia 22.01.2019r. obejmujący protokół ze złożenia wykazu inwentarza  przedsiębiorstwa w spadku Klimek Dariusz „DAR-TUR” w spadku, NIP 6391361394, REGON 273389182 adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Królewska 24, 47-400 Racibórz. Przedsiębiorca, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą: Dariusz Klimek, PESEL: 68121501475 zmarł dnia 10 grudnia 2018 roku w Raciborzu, ostatnie miejsce zamieszkania i zwykłego pobytu: ul. Królewska 24, 47-400 Racibórz Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 703/18

(opublikowano dn. 2019-01-22)

W dniu 17 grudnia 2018r. został złożony przez Edytę Urbach wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Marcina Szramowskiego, nr PESEL 64101309455, zmarłego w dniu 20 stycznia 2018 r., ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu, przy ulicy Armii Krajowej 1/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 568/18

(opublikowano dn. 2019-01-16)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 568/18 wydał postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Helene Basczok na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 3000 marek Rzeszy, wpisanej do księgi wieczystej nr GL1R/00005756/6 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Wiktora Paprotnego albo jego spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 507/18

(opublikowano dn. 2019-01-16)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 507/18 wydał postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Zygmuntowi Mainka na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,19 zł (dziewiętnaście grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 1968,75 marek Rzeszy, wpisanej do księgi wieczystej nr GL1R/00008303/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Józefa Matuszek albo jego spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 708/18

(opublikowano dn. 2019-01-10)

W dniu 10 grudnia 2018r. został złożony przez Bożenę Grudzień wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Bogusława Grudzień, nr PESEL 59021512092, zmarłego w dniu
14 października 2016 r., ostatnio stale zamieszkałego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Świerczewskiego 8c/10. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 596/18

(opublikowano dn. 2018-12-21)

W dniu 18 października 2018 roku został złożony przez małoletnich spadkobierców Annę Tomalak i Wiktorię Kraska reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego Izabelę Kraska wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Alojzego Kostyry (nr PESEL 33080504210), zmarłego w dniu 27 kwietnia 2015 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu, przy ulicy Grzonki 1 (Dom Spokojnej Starości „Złota Jesień”). Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 259/18

(opublikowano dn. 2018-11-26)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 259/18 wydał postanowienie z dnia 25 października 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Łucji Majer na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu następujących kwot wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do ich odebrania:
a) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą
w sumie 400 marek, oznaczoną numerem 1 w dziale IV księgi wieczystej
nr GL1R/00010001/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Marty Majer albo jej spadkobierców bez żadnych warunków,
b) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą
w sumie 400 marek, oznaczoną numerem 4 w dziale IV księgi wieczystej
nr GL1R/00010001/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Konrada Majer albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,
c) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą
w sumie 400 marek, oznaczoną numerem 2 w dziale IV księgi wieczystej
nr GL1R/00010001/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Roberta Majer albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,
d) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą
w sumie 400 marek, oznaczoną numerem 5 w dziale IV księgi wieczystej
nr GL1R/00010001/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Franciszki Majer albo jej spadkobierców bez żadnych warunków.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 471/18

(opublikowano dn. 2018-11-05)

W dniu 14 sierpnia 2018 roku został złożony przez Jacka Trzeciak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Trzeciak (nr PESEL 48070119312), zmarłego w dniu 28 października 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Wojnowicach, przy ulicy Szpitalnej 6b/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 405/18

(opublikowano dn. 2018-11-05)

W  dniu 17 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Waldemara Wieczorka (PESEL 66032604379), zmarłego w dniu 4 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu przy ulicy Opawskiej 82/1. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 286/18

(opublikowano dn. 2018-11-05)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 286/18 wydał postanowienie z dnia 12 października 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Eryce Kuźnik na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu następujących kwot:
a) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 1000 marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010539/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Zygfryda Piechuli albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,
b) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną zwykłą w sumie 2000 marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010539/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Bibiony Piechuli albo jej spadkobierców bez żadnych warunków.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 529/18

(opublikowano dn. 2018-10-29)

W dniu 15 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 529/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Siwak, synu Włodzimierza i Marii, nr PESEL 51102007819, zmarłym dnia 24 listopada 2009 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Wojnowicach  przy ulicy Wojska Polskiego 12.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 711/17

(opublikowano dn. 2018-10-15)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 711/17 wydał postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Joannie Gorus na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,02 zł (dwa grosze) wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem roszczeń zabezpieczonych hipotekami umownymi łącznymi zwykłymi: w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek na rzecz Bibiany Skorupa, 500,00 (pięćset) marek na rzecz Pauliny Cieślik, 785,25 (siedemset osiemdziesiąt pięć 25/100) marek na rzecz Magdaleny Miera, wpisanymi w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011050/2 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Bibiany Skorupa, Pauliny Cieślik, Magdaleny Miera bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 470/18

(opublikowano dn. 2018-10-15)

W dniu 14 sierpnia 2018 roku został złożony przez Iwonę Krośniewską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Trzeciak (nr PESEL 48070119312), zmarłego w dniu 28 października 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Wojnowicach przy ulicy Szpitalnej 6b/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 469/18

(opublikowano dn. 2018-09-20)

W dniu 14.08.2018 roku został złożony przez Anne Trzeciak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Trzeciak zmarłego w dniu 28.10.2016 r., ostatnio stale zamieszkałego w Wojnowicach, przy ulicy Szpitalnej 6b/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 230/18

(opublikowano dn. 2018-09-17)

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 230/18, toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzanowicach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Krzanowicach, stanowiącej działki gruntu nr 2088 oraz nr 2089 o łącznej powierzchni 0,5199 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00026584/2.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, nieznanych z imienia
i nazwiska, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Raciborzu  Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 141/18

(opublikowano dn. 2018-08-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 141/18 wydał postanowienie z dnia 4 lipca 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Marcie Grochowskiej na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,08 zł (osiem groszy) wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem roszczeń zabezpieczonych hipotekami wpisanymi w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011159/6 tutejszego Sądu, o treści: „hipoteka z tytułu reszty ceny kupna w kwocie dwa tysiące marek w złocie z 8 ½% odsetkami od 1 marca 1931 r. a to w kwocie 1 000 marek w złocie na rzecz Eryka Winklera w Raciborzu, 175,64 marek w złocie, na rzecz Pawła Stefana w Kuźni Raciborskiej oraz kwotę 824,36 marek w złocie na rzecz Ernesta Peikerta, 300 marek w złocie , Elfrydy Peikert 300 marek w złocie, Henryka Peikerta 224,36 marek w złocie. Na podstawie zezwolenia z dnia 24 lutego 1931 r. i postanowienia Sądu w Raciborzu z dnia 4 listopada 1931 r. wpisano dnia 24 lutego 1933 r. i 29 marca 1934 r. Hipoteka z tytułu reszty ceny kupna w kwocie tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dwie marki na rzecz Małgorzaty, Henryka, Ernesta i Elfrydy Peikert w Kuźni Raciborskiej w częściach po 479 marek z tym, że tylko część Małgorzaty Peikert jest oprocentowana w wysokości 4% od 1 stycznia 1933 r. na podstawie zezwolenia w umowie z 21 stycznia 1930 r. wpisano dnia 23 grudnia 1930 r. w równym stopniu z hipoteką pod nr 1”, która to kwota ma zostać wydana Erykowi Winklerowi, Pawłowi Stefanowi, Ernestowi Peikertowi, Elfrydzie Peikert, Małgorzacie Peikert, Henrykowi Peikert lub ich spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 59/17

(opublikowano dn. 2018-08-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 59/17 wydał postanowienie z dnia 26 lipca 2017 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 393,40 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100) tytułem świadczeń emerytalno-rentowych należnych zmarłej Marii Grim, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Marii Grim po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Marii Grim. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 164/18

(opublikowano dn. 2018-08-08)

W dniu 23 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 164/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Szczypce, synu Edwarda i Marianny, nr PESEL 54091818534, zmarłym dnia 26 października 2013 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Strażackiej 11/3. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 287/18

(opublikowano dn. 2018-07-26)

W dniu 14 maja 2018 roku został złożony przez Mariolę Konieczny, Dariusza Pych i Aleksandrę Pych wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Danieli Pych (nr PESEL 53052216507), zmarłej w dniu 2 lipca 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu, przy ulicy Chorzowskiej 1a/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 187/18

(opublikowano dn. 2018-07-23)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 187/18 wydał postanowienie z dnia 3 lipca 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Alfredowi Sternisko na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00014009/1 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Annie Sternisko lub jej spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Annie Sternisko. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 711/17

(opublikowano dn. 2018-05-22)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 711/17 wydał postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Joannie Gorus na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,02 zł (dwa grosze) wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem roszczeń zabezpieczonych hipotekami umownymi łącznymi zwykłymi: w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek na rzecz Bibiany Skorupa, 500,00 (pięćset) marek na rzecz Pauliny Cieślik, 785,25 (siedemset osiemdziesiąt pięć 25/100) marek na rzecz Magdaleny Miera, wpisanymi w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011050/2 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Bibiany Skorupa, Pauliny Cieślik, Magdaleny Miera bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 197/18

(opublikowano dn. 2018-05-17)

W dniu 19 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 197/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Nowak, córce Leona i Anastazji, nr PESEL 26072301380, zmarłej dnia 5 grudnia 2015 roku
w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu, przy ulicy Opawskiej 82d/3.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 268/17

(opublikowano dn. 2018-05-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 268/17 wydał postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Karolowi Łużyna na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,03 zł (trzy grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 4 000,00 (czterech tysięcy) marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011806/7 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Klarze Grzesik lub jej spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Klarze Grzesik. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 526/17

(opublikowano dn. 2018-04-06)

W dniu 3 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 526/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Kurku,
synu Herberta i Anny, nr PESEL 65061102737, zmarłym dnia 23 czerwca 2013 roku
w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, przy ulicy Rolnej 9.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 766/17

(opublikowano dn. 2018-03-26)

W dniu 19 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 766/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stefanie Ciuła, synu Jana i Marii, nr PESEL 46082201054, zmarłym dnia 14 listopada 2014 roku w Pietrowicach Wielkich, ostatnio stale zamieszkałym w Pietrowicach Wielkich, przy ulicy Spółdzielczej 7/4.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 788/17

(opublikowano dn. 2018-01-25)

W dniu 18 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 788/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Irenie Brzozowskiej, córce Engelberta i Agnieszki, nr PESEL 66031203760, zmarłej dnia 4 października 2011 roku
w Bieńkowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Bieńkowicach, przy ulicy Raciborskiej 9.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 511/17

(opublikowano dn. 2018-01-17)

W  dniu 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Andrzeja Szot (PESEL 52062205378), zmarłego w dniu 21 lutego 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu przy ulicy Łąkowej 2c/6. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 648/17

(opublikowano dn. 2018-01-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 648/17 wydał postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 roku, w którym zezwolił wnioskodawczyni Urszuli Kocur na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 200 marek Rzeszy, wpisanej do księgi wieczystej nr GL1R/00000829/4 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Rudolfa Kollarczika albo jego spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 519/17

W dniu 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 519/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dorocie Lewosińskiej, córce Józefa i Jadwigi, nr PESEL 92112309946, zmarłej dnia 23 lutego 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu, przy ulicy Chełmońskiego 24/7. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 378/17

W dniu 15 maja 2017 r. został złożony przez Joannę Banachowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Barbary Łabędź, nr PESEL 43112602164, zmarłej w dniu
10 listopada 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu, przy ulicy Gimnazjalnej 6/23. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 1159/16

„Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 1159/16 wydał postanowienie z dnia 11 maja 2017 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa Śląskiego  - Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 66234 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Kuźnia Raciborska obręb Ruda (0004) oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83/2, karta mapy 3, o powierzchni 0,7318 ha, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.54.2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku, która to kwota ma zostać wydana na rzecz osób, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanej nieruchomości. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa";

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 838/16

W dniu 21 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 838/16 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bronisławie Hajkowiczu,
synu Bolesława i Franciszki, nr PESEL 50032518491, zmarłym dnia 13 sierpnia 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, przy ul. Mariańskiej 12/9.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 181/17

W dniu 21 lutego 2017 roku został złożony przez małoletniego Lousia Janika działającego przez przedstawiciela ustawowego ojca Cäsara Janika wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jana Kolera (nr PESEL 53061016154), zmarłego w dniu 17 stycznia 2012 roku w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Moniuszki 8c/2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 182/17

W dniu 8 marca 2017 roku został złożony przez Krzysztofa Pieronkiewicza wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Grzegorza Pieronkiewicza (nr PESEL 75040811798), zmarłego w dniu 18 października 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego
w Raciborzu, przy ulicy Hulczyńskiej 34. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 235/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział I Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 4 maja 2017 roku zlecono sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marcie Głombik, zmarłej dnia 19 stycznia 1979 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu przy ulicy Wieczorka 122a.

Sąd jednocześnie poucza, że:

1/ ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2/ osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku oraz mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 180/17

W dniu 21 lutego 2017 roku został złożony przez małoletnich Tobiasa Janika i Leanę (Leana) Janik działających przez przedstawiciela ustawowego ojca Lukasa Janika wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jana Kolera (nr PESEL 53061016154), zmarłego w dniu 17 stycznia 2012 roku w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Moniuszki 8c/2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 1181/16

W dniu 08 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 1181/16 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łucjanie Kaliszu, synu Joachima i Elżbiety, nr PESEL 55053114174, zmarłym dnia 10 listopada 2009 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, przy ul. Bosackiej nr 56/5A. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 612/16

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 612/16, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Wiencierz, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Villingen-Schwenningen w Niemczech, zmarłej w dniu 16 stycznia 2014 roku w Villingen-Schwenningen w Niemczech. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Raciborzu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 1225/16

W dniu 27 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 1225/16 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Kubiszu, synu Manfreda i Ingeborgi, nr PESEL 57072317352, zmarłym dnia 20 kwietnia 2016 roku w Gamowie, ostatnio stale zamieszkałym w Gamowie, przy ulicy Długiej 35. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 430/16

W dniu 30 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Romana Klemensa (Klemens) (nr PESEL 65030702539), zmarłego w dniu 13 kwietnia 2010 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Borucinie, przy ulicy Polnej 7. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 464/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 464/15 z wniosku Alior Banku S.A. w Warszawie z udziałem Stanisława Włodarczyka, Tomasza Włodarczyka, Izabeli Włodarczyk, Pawła Zmełty o stwierdzenie nabycia spadku po Lilianie Włodarczyk ogłasza, iż dnia 20 września 2016r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Lilianie Włodarczyk, PESEL 51090514867, córce Witolda i Weroniki, zmarłej w dniu 19 sierpnia 2014r., ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu przy ulicy Gliwickiej 28.

Sąd poucza, że:

1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2) osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 144/16

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 144/16 z wniosku Małgorzaty Barczewskiej z udziałem Banku BGŻ BNP Paribas Spółki Akcyjnej w Warszawie, Roberta Sławika, Haliny Kądziołki o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po Waldemarze Barczewskim ogłasza, iż dnia 18 lipca 2016r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Waldemarze Barczewskim, numer PESEL 43080702075, synu Franciszka i Genowefy, zmarłym dnia 15 marca 2013 roku Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 7/16.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I NS 494/16

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 494/16 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z udziałem Małgorzaty Zajdel, małoletniego Maksymiliana Zajdla działającego przez przedstawiciela ustawowego Małgorzatę Zajdel, Jadwigi Zajdel, Mateusza Zajdla, Marcina Zajdla, Justyny Palarz o sporządzenie spisu inwentarza ogłasza, iż dnia 20 lipca 2016r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jarosławie Zajdlu (Zajdel), numer PESEL 66032607792, synu Henryka i Krystyny, zmarłym dnia 2 marca 2012 roku w Pietrowicach Wielkich, ostatnio stale zamieszkałym w Pietrowicach Wielkich przy ulicy 1 Maja 30. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I NS 566/16

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 566/16 z wniosku małoletniej Elizy Gogolin o sporządzenie spisu inwentarza zostało w dniu 14 lipca 2016 roku wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Gerhardzie Gogolin, synu Pawła i Anny, PESEL: 34020216352 zmarłym dnia 26 listopada 2009 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu przy ulicy Wileńskiej 10/5. Ponadto sąd postanowił zlecić sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Jednocześnie sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; Ponadto sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I NS 809/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 809/15 wydał postanowienie z dnia 16 listopada 2015 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 14.544,00 (czternaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery) złote, tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1113, o powierzchni 0,2020 ha, położonej w Gminie Krzyżanowice, obręb Tworków, km 3, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 11 stycznia 2013 roku do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I NS 940/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w  sprawie I Ns 940/15 wydał postanowienie z dnia 07 stycznia 2016 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 36.517,00 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) złotych, tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi: 108 o powierzchni 0,2908 ha i 109 o powierzchni 0,3003 ha, położonej w Gminie Racibórz, obręb Płonia km 41, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1R/00027647/9, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26 listopad 2012 roku. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 11 stycznia 2013 roku do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 16/16

W dniu 17 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Wojciecha Dudy (PESEL 55051300975), zmarłego w dniu 01 grudnia 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Kobyli przy ulicy Leśnej 52. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 740/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 740/15 wydał postanowienie z dnia 16 listopada 2015 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 12.607,00 (dwanaście tysięcy sześćset siedem) złotych, tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 103/35, o powierzchni 0,1751 ha, położonej w Gminie Kornowac, obręb Pogrzebień, km 2, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26 listopad 2012 roku. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 11 stycznia 2013 roku do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 07.04.2011
Dokument oglądany razy: 6 719
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 17.06.2019
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry