Strona główna / Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.09.2022.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 335/22

(opublikowano dn. 2022-09-22)

Dnia 06 lipca 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Raciborzu na posiedzeniu niejawnym rozpoznano sprawę wszczętą na wniosek Gminy Kornowac o otwarcie i ogłoszenie testamentu Józefa Dudek.

Sąd Rejonowy w Raciborzu na mocy art. 649 kpc dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu Józefa Dudek, syna Wilhelma i Marii, urodzony dnia 03.08.1932 roku w Kobyli, zmarły w dniu 26.04.2022 roku w Raciborzu.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 487/21

(opublikowano dn. 2022-09-22)

W dniu 7 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu postanowił na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jacka Mularczyka w osobie pracownika tut. Sądu – Heleny Chrubasik oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1102/21

(opublikowano dn. 2022-09-21)

Przed Sądem Rejonowym w Raciborzu – Wydziałem I Cywilnym zawisła sprawa z powództwa  Future Nistandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie przeciwko Ewie Kołek o zapłatę, oznaczonej sygnaturą akt I Nc 1102/21, w której  dla strony pozwanej został wyznaczony kurator w osobie pracownika tut. Sądu – Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Co 554/22

(opublikowano dn. 2022-09-13)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Co 554/22 wydał postanowienie z dnia 31 sierpnia 2022 roku mocą, którego ustanowiono na podstawie art. 818 § 1 k.p.c. dla dłużnika: Abram spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Raciborzu (KRS 0000521629) kuratora w osobie radcy prawnego Tomasza Olejarnika, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Raciborzu przy ul. Kilińskiego 2.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 110/22

(opublikowano dn. 2022-09-02)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 110/22 wydał postanowienie z dnia 16 sierpnia 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcom Róży Pieczarek, Henrykowi Pieczarek na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu:

 • kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00008954/5 tutejszego Sądu pod pozycją 1, która to kwota ma zostać wydana Albertynie Otlik lub jej spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Albertynie Otlik;
 • kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 500,00 (pięćset) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00008954/5 tutejszego Sądu pod pozycją 2, która to kwota ma zostać wydana Marii Przybyle (Przybyła) lub jej spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Marii Przybyle (Przybyła);

Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 345/22

(opublikowano dn. 2022-08-29)

Dnia 20 lipca 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Raciborzu na posiedzeniu niejawnym rozpoznano sprawę wszczętą na wniosek Gminy Kornowac o otwarcie i ogłoszenie testamentu Emilii Piskorz.

Sąd Rejonowy w Raciborzu na mocy art. 649 kpc dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu Emilii Piskorz, córki Józefa i Marii, urodzonej dnia 05.10.1925 roku w Rzuchowie, zmarłej w dniu 08.05.2022 roku w Przyszowicach.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1508/21

(opublikowano dn. 2022-08-23)

W dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu postanowił na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marzeny Kaspar w osobie pracownika tut. Sądu – Heleny Chrubasik, oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 936/21

(opublikowano dn. 2022-08-18)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 936/21 wydał postanowienie z dnia 05 lipca 2022 roku o dokonaniu umieszczenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu przez okres 1 miesiąca ogłoszenia o następującej treści: na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Bogdana Gielerta w osobie pracownika tut. Sądu – Bartosza Staruszkiewicza oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 961/21

(opublikowano dn. 2022-08-18)

Przed Sądem Rejonowym w Raciborzu – Wydziałem I Cywilny  toczy się sprawa z powództwa BENEMI Sp zoo w Katowicach przeciwko Jarosławowi Puzio o zapłatę, dla którego postanowieniem z dnia 15 czerwca 2022r. jako nieznanego z miejsca pobytu został ustanowiony kurator w osobie pracownika tut. Sądu –Heleny Chrubasik. Zamieszczono na okres 1 miesiąca.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 961/21

(opublikowano dn. 2022-08-16)

Sygn. akt I Nc 961/21

POSTANOWIENIE

Dnia 15 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

Referendarz Sądowy Agnieszka Jurko – Skupień

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca roku  w Raciborzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:  BENMEI Sp. z o.o w Katowicach

przeciwko : Jarosławowi Puzio

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jarosława Puzio w osobie pracownika tut. Sądu - Heleny Chrubasik oraz zarzą3dzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

 

Sygn. akt I Nc 961/21

Zarządzenie:

 1. odpis postanowienia proszę doręczyć:
 • pełnomocnikowi strony powodowej – bez pouczenia – za pośr. PI,
 • kuratorowi - z pouczeniem o braku skargi na orzeczenie referendarza - któremu doręczyć odpis pozwu i załączników do niego, nakaz zapłaty z dnia 20 sierpnia 2021 r., z  pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu powołując przepisy:
  480² k.p.c., art. 480³ k.p.c., art. 505 § 1 i 2 k.p.c., art. 165 § 2 k.p.c., art. 126 k.p.c., art. 128 k.p.c., a także o treści art.136 § 1 i 2 kpc; wraz z odpisem wniosku powoda z dnia 14 lutego 2022r. (po  jego sporządzeniu)
 1. proszę zamieścić ogłoszenie na tablicy tut. Sądu oraz przesłać odpis zarządzenia do wywieszenia w UM Raciborza na okres 1 miesiąca, a nadto opublikować na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca
 2. kal. 14 dni lub z wpływem (celem uprawomocnienia n/z oraz zasądzenia kosztów) .

 

Racibórz, dnia 15 czerwca 2022 roku 

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1030/21

(opublikowano dn. 2022-08-16)

Sygn. akt I Nc 1030/21

POSTANOWIENIE

Dnia 15 czerwca 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

Referendarz Sądowy Agnieszka Jurko – Skupień

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca roku  w Raciborzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:  Towarzystwa Ubezpieczeń  i Reasekuracji Allianz Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie

przeciwko : Dawidowi Drabkowi

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dawida Drabka w osobie pracownika tut. Sądu – Bożeny Ploch – Ryczkowskiej oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

 

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Sygn. akt I Nc 1030/21

Zarządzenie:

 1. odpis postanowienia proszę doręczyć:
 • pełnomocnikowi strony powodowej – bez pouczenia – za pośr. PI,
 • kuratorowi - z pouczeniem o braku skargi na orzeczenie referendarza - któremu doręczyć odpis pozwu i załączników do niego, nakaz zapłaty z dnia 3 września 2021 r., z  pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu powołując przepisy:
  480² k.p.c., art. 480³ k.p.c., art. 505 § 1 i 2 k.p.c., art. 165 § 2 k.p.c., art. 126 k.p.c., art. 128 k.p.c., a także o treści art.136 § 1 i 2 kpc; wraz z odpisem wniosku powoda z dnia 18 lutego 2022r.
 1. proszę zamieścić ogłoszenie na tablicy tut. Sądu oraz przesłać odpis zarządzenia do wywieszenia w UM Raciborza na okres 1 miesiąca, a nadto opublikować na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca
 2. kal. 14 dni lub z wpływem (celem uprawomocnienia n/z oraz zasądzenia kosztów) .

 

Racibórz, dnia 15 czerwca 2022 roku 

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1050/21

(opublikowano dn. 2022-08-16)

Sygn. akt I Nc 1050/21

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 czerwca 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

Referendarz Sądowy Agnieszka Jurko – Skupień

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca roku  w Raciborzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:  Fm Group Mobile spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko: Magdalenie Christ

o zapłatę

 

 

postanawia

 

na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanej Magdaleny Christ w osobie pracownika tut. Sądu - Heleny Chrubasik oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

 

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Sygn. akt I Nc 1050/21

Zarządzenie:

 1. odpis postanowienia proszę doręczyć:
 • pełnomocnikowi strony powodowej – bez pouczenia – za pośr. PI,
 • kuratorowi - z pouczeniem o braku skargi na orzeczenie referendarza - któremu doręczyć odpis pozwu i załączników do niego, nakaz zapłaty z dnia 15 września 2021 r., z  pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu powołując przepisy:
  480² k.p.c., art. 480³ k.p.c., art. 505 § 1 i 2 k.p.c., art. 165 § 2 k.p.c., art. 126 k.p.c., art. 128 k.p.c., a także o treści art.136 § 1 i 2 kpc; wraz z odpisem wniosku powoda z dnia 1 marca 2022r.)
 1. proszę zamieścić ogłoszenie na tablicy tut. Sądu oraz przesłać odpis zarządzenia do wywieszenia w UM Raciborza na okres 1 miesiąca, a nadto opublikować na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca
 2. kal. 14 dni lub z wpływem (celem uprawomocnienia n/z oraz zasądzenia kosztów).

Racibórz, dnia 15 czerwca 2022 roku

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 375/21

(opublikowano dn. 2022-08-03)

Sygn. akt I Nc 375/21

 

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

Referendarz Sądowy Agnieszka Jurko – Skupień

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca roku  w Raciborzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:  Gminy Miasta Racibórz - Miejskiego Zarządu Budynków

przeciwko : Dawidowi Fijałkowskiemu, Pawłowi Juraszkowi, Agnieszce Oleksy

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. podjąć zawieszone  względem pozwanych Agnieszki Oleksy i Dawida Fijałkowskiego postępowanie,
 2. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanych       z miejsca pobytu pozwanych  Agnieszki Oleksy i Dawida Fijałkowskiego w osobie pracownika tut. Sądu – Bartosza Staruszkiewicza oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Sygn. akt I Nc 375/21

Zarządzenie:

 1. odpis postanowienia proszę doręczyć:
 • pełnomocnikowi strony powodowej – bez pouczenia – za pośr. PI,
 • kuratorowi - z pouczeniem o braku skargi na orzeczenie referendarza - któremu doręczyć odpis pozwu i załączników do niego, nakaz zapłaty z dnia        21 kwietnia 2021 r., z  pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu powołując przepisy:
  480² k.p.c., art. 480³ k.p.c., art. 505 § 1 i 2 k.p.c., art. 165 § 2 k.p.c., art. 126 k.p.c., art. 128 k.p.c., a także o treści art.136 § 1 i 2 kpc; wraz z odpisem wniosku powoda z dnia 3 listopada 2021r.
 1. proszę zamieścić ogłoszenie na tablicy tut. Sądu oraz przesłać odpis zarządzenia do wywieszenia w UM Raciborza na okres 1 miesiąca, a nadto opublikować na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca
 2. kal. 14 dni lub z wpływem (celem uprawomocnienia n/z oraz zasądzenia kosztów) .

 

Racibórz, dnia 15 czerwca 2022 roku 

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1364/21

(opublikowano dn. 2022-08-02)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 1364/21 wydał postanowienie z dnia 21 lipca 2022 roku mocą, którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanej Aldony Gancarz kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 310/22

(opublikowano dn. 2022-08-02)

Racibórz, dnia 01.08.2022r.

Sygn. akt II K 310/22

Ogłoszenie o treści wyroku

             Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział II Karny wyrokiem z dnia  05.07.2022r. skazał Daniela WYSZYŃSKIEGO syna Jerzego, urodz. 12.02.1977r. za czyn z art.178 a § 4 kk polegający na tym, iż będąc w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, będąc uprzednio skazanym za czyn z art., 178 a § 4 kk nie stosując się do dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - skazany został na karę 2 lat pozbawienia wolności.

Ponadto orzeczono środki karne w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne w kwocie 15.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 2 miesięcy.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1495/21

(opublikowano dn. 2022-07-25)

Sygn. akt I Nc 1495/21

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

Referendarz Sądowy Agnieszka Jurko – Skupień

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca roku  w Raciborzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:  Skarbu Państwa- Starosty Raciborski

przeciwko : Małgorzacie Krawczyk

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Janusza Barana w osobie pracownika tut. Sądu – Marty Garbas oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Sygn. akt I Nc 1495/21

 Zarządzenie:

 1. odpis postanowienia proszę doręczyć:
 • pełnomocnikowi strony powodowej – bez pouczenia – przez PI
 • kuratorowi - z pouczeniem o braku skargi na orzeczenie referendarza -
 1. proszę zamieścić ogłoszenie na tablicy tut. Sądu oraz przesłać odpis zarządzenia do wywieszenia w UM Raciborza na okres 1 miesiąca, a nadto opublikować na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca
 2. po wykonaniu punktu 1 akta proszę przedłożyć ref. sąd. celem wydania nz

 

Racibórz, dnia 29 czerwca 2022 roku 

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 215/22

(opublikowano dn. 2022-07-25)

W  dniu 14 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Jana Wilguckiego (PESEL 62102010538), zmarłego w dniu 14 lipca 2020 roku w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, ul. Katowicka 5/4. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 993/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 993/21 wydał postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Dunickiego kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch- Ryczkowskiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 643/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 643/21 wydał postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Sławomira Januszewskiego kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Bartosza Staruszkiewicza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1134/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 1134/21 wydał postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Janusza Barana kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIEI Nc 293/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 293/21 wydał postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Kozyry kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 587/21

(opublikowano dn. 2022-06-28)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 587/21 wydał postanowienie z dnia 20 czerwca 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Gawliczkowi (Gawliczek) na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00008119/0 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Wiktorowi Bugdol lub jego spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Wiktorze Bugdol. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 225/22

(opublikowano dn. 2022-06-28)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 225/22 wydał postanowienie z dnia 22 czerwca 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Jakubowi Wojteczek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2700 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00006927/3 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom wierzycieli hipotecznych rodzeństwa Newerly Marty, Franciszka i Jana bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które są spadkobiercami wierzycieli hipotecznych rodzeństwa Newerly Marty, Franciszka i Jana do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 449/21

(opublikowano dn. 2022-06-23)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 449/21 wydał postanowienie z dnia 21 kwietnia 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Grzegorzowi Hibnerowi na złożenie do depozytu sądowego kwot:

    0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w kwocie 2883,40 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010799/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana Pawłowi Cyconiowi (Cycoń) lub jego następcom prawnym bez żadnych warunków;
    0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w kwocie 1150,40 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010799/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana Pawłowi Cyconiowi (Cycoń) lub jego następcom prawnym bez żadnych warunków;
    0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w kwocie 564,40 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010799/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana Pawłowi Cyconiowi (Cycoń) lub jego następcom prawnym bez żadnych warunków;
    0,03 zł (trzy grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w kwocie 4403,80 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010799/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana Pawłowi Cyconiowi (Cycoń) lub jego następcom prawnym bez żadnych warunków.

Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PR 1 Ds. 618.2020

(opublikowano dn. 2022-05-19)

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie oskarżonego Stefana Fichna, oskarżonej Aleksandry Mikoś, oskarżonego Marka Wyrostka, która była prowadzona w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową w Raciborzu pod sygn. PR 1 Ds. 618.2020, a obecnie jest rozpoznawana pod sygn. akt II K 730/21, że w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 09:00 na sali nr 101 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 24, odbędzie się pierwszy termin rozprawy przeciwko w/w oskarżonym. Niestawiennictwo pokrzywdzonych nie tamuje rozpoznania sprawy, stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe, o ile nie zostaną wezwani na rozprawę listownie w charakterze świadków. Nadto Sąd zawiadamia, że pokrzywdzony może działać jako strona postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczy, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 326/21

(opublikowano dn. 2022-05-13)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 326/21 wydał postanowienie z dnia 5 maja 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu na okres 3 lat kwoty w wysokości 11 696,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) stanowiącej kwotę należności zasądzonej w punkcie 1 prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 marca 2021 roku, sygn. akt: V Aca 196/19, na którą to kwotę składa się należność główna w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności głównej wyliczone na dzień 18 czerwca 2021 roku w wysokości 1 695,51 zł. Wobec powyższego niniejszym wzywa się Roberta Machonia do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 2/22

(opublikowano dn. 2022-05-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 2/22 wydał postanowienie z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Eufemii Szypuła na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,04 zł (cztery grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 6000 (sześć tysięcy) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00007150/2 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Piotrowi Restel lub jego spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Piotrze Restel. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 597/21

(opublikowano dn. 2022-05-10)

W  dniu 28 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Janiny Zajchowskiej (PESEL 52082018167) zmarłej w dniu 30 kwietnia 2010 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 69/22

(opublikowano dn. 2022-04-19)

W  dniu 16 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Reginy Krupka (PESEL 43060307469), zmarłej w dniu 29 listopada 2021 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 16/22

(opublikowano dn. 2022-04-05)

W  dniu 30 marca 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Krystiana Nowrota (Nowrot) (PESEL 51050703634) zmarłego w dniu 22 sierpnia 2011 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 318/21

(opublikowano dn. 2022-03-17)

"W dniu 9 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny wydał orzeczenie w którym postanowił sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału I Cywilnego z dnia 18 stycznia 2022 roku, sygnatura akt: I Ns 318/21  w ten sposób, że po słowach „Syndyka Masy Upadłości dłużniczki Krystyny Bugli Anety Brachaczek” wpisać dane uczestnika postępowania wskazując, że postępowanie toczy się „z udziałem Rajmunda Bugli”."

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 278/21

(opublikowano dn. 2022-03-16)

W dniu 9 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny wydał orzeczenie, w którym postanowił sprostować oczywiste omyłki w sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału I Cywilnego z dnia 22 grudnia 2021 roku, sygnatura akt: I Ns 278/21, w ten sposób, że w punkcie II sentencji:

- w jego wersie drugim po słowach „wydał postanowienie z dnia” wpisać prawidłową datę wydania postanowienia tj. w miejsce słów „21 grudnia” wpisać „22 grudnia”

- pod treścią zawartą w punkcie b) dodać następującą treść: „Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 532/21

(opublikowano dn. 2022-03-10)

Przed tut. Sądem w dniu 22.04.2021r. zawisła sprawa z powództwa Efficenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą   w Warszawie przeciwko Tomaszowi  Brygiderowi o zapłatę pod sygn. akt. I Nc  532/21. Tut. Sąd zawiadamia, iż dla pozwanego Tomasza Brygider  w ww.sprawie został wyznaczony kurator  w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch – Ryczkowskiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 28/22

(opublikowano dn. 2022-03-07)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 28/22 wydał postanowienie z dnia 24 lutego 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Dżesice Cudzich na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,03 zł (trzy grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 4500 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00004833/3 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom wierzycieli hipotecznych Pawła, Marii i Emilii Lampka bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które są spadkobiercami wierzycieli hipotecznych Pawła, Marii i Emilii Lampka do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1084/21

(opublikowano dn. 2022-02-24)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 1084/21 wydał postanowienie z dnia 10 lutego 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Danickiego kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 581/20

(opublikowano dn. 2022-02-17)

Przed tut. Sądem w dniu 13.07.2020r. zawisła sprawa z powództwa Skyline Associates , INC z siedzibą w Mission Viejo przeciwko Bernadecie Wilk o zapłatę pod sygn. akt. I Nc 581/20.Tut. Sąd zawiadamia, iż dla pozwanej Bernadety Wilk  w ww.sprawie został wyznaczony kurator  w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 385/21

(opublikowano dn. 2022-02-16)

W  dniu 9 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Wójcik (PESEL 50100514987) zmarłej w dniu 13 grudnia 2018 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 18/22

(opublikowano dn. 2022-02-10)

W  dniu 25 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Rafale Burgstaler (PESEL 79103113498), zmarłego w dniu 15 grudnia 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 438/19

(opublikowano dn. 2022-02-09)

W dniu 25 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 438/19 wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza spadku po Franciszku Urbańczyku, nr PESEL 48112101217, zmarłym dnia 19 września 2015 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Rudach. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 87/21

(opublikowano dn. 2022-02-08)

W  dniu 20 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ginterze Muschiol (PESEL 45030112570) zmarłego w dniu 6 lutego 2017 roku w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałym w Nędzy. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 854/21

(opublikowano dn. 2022-02-03)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 854/21 wydał postanowienie z dnia 31 stycznia 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Bogdana Mazur kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch- Ryczkowskiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 318/21

(opublikowano dn. 2022-01-24)

W  dniu 18 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Eryka Bugli (PESEL 33101603050) zmarłego w dniu 30 grudnia 2020 roku w Roszkowie, ostatnio stale zamieszkałego w Roszkowie. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 584/21

(opublikowano dn. 2022-01-24)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 584/21wydał postanowienie z dnia 18 stycznia 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Domowi Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 569,83 zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 83/100 groszy) wchodzącej w skład masy spadkowej po zmarłej w dniu 29 grudnia 2017 roku w Raciborzu Teresie Marek, PESEL 60052315020, ostatnio zamieszkałej w Krzyżanowicach, która to kwota ma zostać wydana  spadkobiercom  Teresy Marek po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 502/21

(opublikowano dn. 2022-01-12)

Przed tut. Sądem w dniu 15.04.2021r. zawisła sprawa z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu  przeciwko Dawidowi Drabkowi o zapłatę pod sygn. akt. I Nc 502/21. Tut. Sąd zawiadamia, iż dla pozwanego Dawida Drabka  w ww.sprawie został wyznaczony kurator  w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch – Ryczkowskiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 950/21

(opublikowano dn. 2022-01-04)

W dniu 25 maja 2020r. został złożony przez Zoe Janosch, wykaz inwentarza spadku po Benedykcie Janosz, zmarłego dnia 24 lipca 2019 roku w Raciborzu, której ostatnim miejscem zamieszkania był Rudnik. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz

 

 

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 07.04.2011
Dokument oglądany razy: 20 445
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 22.09.2022
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry