Strona główna / Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 375/21

(opublikowano dn. 2022-08-03)

Sygn. akt I Nc 375/21

 

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 15 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

Referendarz Sądowy Agnieszka Jurko – Skupień

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca roku  w Raciborzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:  Gminy Miasta Racibórz - Miejskiego Zarządu Budynków

przeciwko : Dawidowi Fijałkowskiemu, Pawłowi Juraszkowi, Agnieszce Oleksy

o zapłatę

 

postanawia

 

 1. podjąć zawieszone  względem pozwanych Agnieszki Oleksy i Dawida Fijałkowskiego postępowanie,
 2. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanych       z miejsca pobytu pozwanych  Agnieszki Oleksy i Dawida Fijałkowskiego w osobie pracownika tut. Sądu – Bartosza Staruszkiewicza oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Sygn. akt I Nc 375/21

Zarządzenie:

 1. odpis postanowienia proszę doręczyć:
 • pełnomocnikowi strony powodowej – bez pouczenia – za pośr. PI,
 • kuratorowi - z pouczeniem o braku skargi na orzeczenie referendarza - któremu doręczyć odpis pozwu i załączników do niego, nakaz zapłaty z dnia        21 kwietnia 2021 r., z  pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu powołując przepisy:
  480² k.p.c., art. 480³ k.p.c., art. 505 § 1 i 2 k.p.c., art. 165 § 2 k.p.c., art. 126 k.p.c., art. 128 k.p.c., a także o treści art.136 § 1 i 2 kpc; wraz z odpisem wniosku powoda z dnia 3 listopada 2021r.
 1. proszę zamieścić ogłoszenie na tablicy tut. Sądu oraz przesłać odpis zarządzenia do wywieszenia w UM Raciborza na okres 1 miesiąca, a nadto opublikować na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca
 2. kal. 14 dni lub z wpływem (celem uprawomocnienia n/z oraz zasądzenia kosztów) .

 

Racibórz, dnia 15 czerwca 2022 roku 

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1364/21

(opublikowano dn. 2022-08-02)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 1364/21 wydał postanowienie z dnia 21 lipca 2022 roku mocą, którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanej Aldony Gancarz kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 310/22

(opublikowano dn. 2022-08-02)

Racibórz, dnia 01.08.2022r.

Sygn. akt II K 310/22

Ogłoszenie o treści wyroku

             Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział II Karny wyrokiem z dnia  05.07.2022r. skazał Daniela WYSZYŃSKIEGO syna Jerzego, urodz. 12.02.1977r. za czyn z art.178 a § 4 kk polegający na tym, iż będąc w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, będąc uprzednio skazanym za czyn z art., 178 a § 4 kk nie stosując się do dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - skazany został na karę 2 lat pozbawienia wolności.

Ponadto orzeczono środki karne w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne w kwocie 15.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 2 miesięcy.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1495/21

(opublikowano dn. 2022-07-25)

Sygn. akt I Nc 1495/21

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

Referendarz Sądowy Agnieszka Jurko – Skupień

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca roku  w Raciborzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:  Skarbu Państwa- Starosty Raciborski

przeciwko : Małgorzacie Krawczyk

o zapłatę

postanawia

na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Janusza Barana w osobie pracownika tut. Sądu – Marty Garbas oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

 

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Sygn. akt I Nc 1495/21

 Zarządzenie:

 1. odpis postanowienia proszę doręczyć:
 • pełnomocnikowi strony powodowej – bez pouczenia – przez PI
 • kuratorowi - z pouczeniem o braku skargi na orzeczenie referendarza -
 1. proszę zamieścić ogłoszenie na tablicy tut. Sądu oraz przesłać odpis zarządzenia do wywieszenia w UM Raciborza na okres 1 miesiąca, a nadto opublikować na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca
 2. po wykonaniu punktu 1 akta proszę przedłożyć ref. sąd. celem wydania nz

 

Racibórz, dnia 29 czerwca 2022 roku 

Referendarz sądowy

Agnieszka Jurko – Skupień

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 215/22

(opublikowano dn. 2022-07-25)

W  dniu 14 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Jana Wilguckiego (PESEL 62102010538), zmarłego w dniu 14 lipca 2020 roku w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, ul. Katowicka 5/4. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1208/20

(opublikowano dn. 2022-07-13)

W dniu 15 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu postanowił na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Zbigniewa Kaczora w osobie pracownika tut. Sądu – Marty Garbas oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 558/21

(opublikowano dn. 2022-07-13)

W dniu 15 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu postanowił na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Kustosia (Kustoś) w osobie pracownika tut. Sądu – Marty Garbas oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 618/21

(opublikowano dn. 2022-07-13)

W dniu 14 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu postanowił na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Zbigniewa Wisły w osobie pracownika tut. Sądu – Bartosza Staruszkiewicza oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 993/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 993/21 wydał postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Dunickiego kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch- Ryczkowskiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 643/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 643/21 wydał postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Sławomira Januszewskiego kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Bartosza Staruszkiewicza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1134/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 1134/21 wydał postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Janusza Barana kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIEI Nc 293/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 293/21 wydał postanowienie z dnia 15 czerwca 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Kozyry kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1148/21

(opublikowano dn. 2022-07-08)

W dniu 15 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu postanowił na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Dawida Drabka w osobie pracownika tutejszego Sądu – Bożeny Ploch-Ryczkowskiej oraz zarządzić publiczne obwieszczenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej sądu, jak również w lokalu Urzędu Miasta Racibórz przez okres 1 miesiąca.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 587/21

(opublikowano dn. 2022-06-28)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 587/21 wydał postanowienie z dnia 20 czerwca 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Piotrowi Gawliczkowi (Gawliczek) na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00008119/0 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Wiktorowi Bugdol lub jego spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Wiktorze Bugdol. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 225/22

(opublikowano dn. 2022-06-28)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 225/22 wydał postanowienie z dnia 22 czerwca 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Jakubowi Wojteczek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2700 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00006927/3 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom wierzycieli hipotecznych rodzeństwa Newerly Marty, Franciszka i Jana bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które są spadkobiercami wierzycieli hipotecznych rodzeństwa Newerly Marty, Franciszka i Jana do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 449/21

(opublikowano dn. 2022-06-23)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 449/21 wydał postanowienie z dnia 21 kwietnia 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Grzegorzowi Hibnerowi na złożenie do depozytu sądowego kwot:

    0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w kwocie 2883,40 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010799/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana Pawłowi Cyconiowi (Cycoń) lub jego następcom prawnym bez żadnych warunków;
    0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w kwocie 1150,40 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010799/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana Pawłowi Cyconiowi (Cycoń) lub jego następcom prawnym bez żadnych warunków;
    0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w kwocie 564,40 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010799/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana Pawłowi Cyconiowi (Cycoń) lub jego następcom prawnym bez żadnych warunków;
    0,03 zł (trzy grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w kwocie 4403,80 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010799/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana Pawłowi Cyconiowi (Cycoń) lub jego następcom prawnym bez żadnych warunków.

Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PR 1 Ds. 618.2020

(opublikowano dn. 2022-05-19)

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie oskarżonego Stefana Fichna, oskarżonej Aleksandry Mikoś, oskarżonego Marka Wyrostka, która była prowadzona w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową w Raciborzu pod sygn. PR 1 Ds. 618.2020, a obecnie jest rozpoznawana pod sygn. akt II K 730/21, że w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 09:00 na sali nr 101 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 24, odbędzie się pierwszy termin rozprawy przeciwko w/w oskarżonym. Niestawiennictwo pokrzywdzonych nie tamuje rozpoznania sprawy, stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe, o ile nie zostaną wezwani na rozprawę listownie w charakterze świadków. Nadto Sąd zawiadamia, że pokrzywdzony może działać jako strona postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczy, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 326/21

(opublikowano dn. 2022-05-13)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 326/21 wydał postanowienie z dnia 5 maja 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu na okres 3 lat kwoty w wysokości 11 696,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) stanowiącej kwotę należności zasądzonej w punkcie 1 prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 marca 2021 roku, sygn. akt: V Aca 196/19, na którą to kwotę składa się należność główna w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności głównej wyliczone na dzień 18 czerwca 2021 roku w wysokości 1 695,51 zł. Wobec powyższego niniejszym wzywa się Roberta Machonia do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 2/22

(opublikowano dn. 2022-05-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 2/22 wydał postanowienie z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Eufemii Szypuła na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,04 zł (cztery grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 6000 (sześć tysięcy) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00007150/2 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Piotrowi Restel lub jego spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Piotrze Restel. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 597/21

(opublikowano dn. 2022-05-10)

W  dniu 28 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Janiny Zajchowskiej (PESEL 52082018167) zmarłej w dniu 30 kwietnia 2010 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 69/22

(opublikowano dn. 2022-04-19)

W  dniu 16 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Reginy Krupka (PESEL 43060307469), zmarłej w dniu 29 listopada 2021 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 16/22

(opublikowano dn. 2022-04-05)

W  dniu 30 marca 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Krystiana Nowrota (Nowrot) (PESEL 51050703634) zmarłego w dniu 22 sierpnia 2011 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 318/21

(opublikowano dn. 2022-03-17)

"W dniu 9 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny wydał orzeczenie w którym postanowił sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału I Cywilnego z dnia 18 stycznia 2022 roku, sygnatura akt: I Ns 318/21  w ten sposób, że po słowach „Syndyka Masy Upadłości dłużniczki Krystyny Bugli Anety Brachaczek” wpisać dane uczestnika postępowania wskazując, że postępowanie toczy się „z udziałem Rajmunda Bugli”."

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 278/21

(opublikowano dn. 2022-03-16)

W dniu 9 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny wydał orzeczenie, w którym postanowił sprostować oczywiste omyłki w sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału I Cywilnego z dnia 22 grudnia 2021 roku, sygnatura akt: I Ns 278/21, w ten sposób, że w punkcie II sentencji:

- w jego wersie drugim po słowach „wydał postanowienie z dnia” wpisać prawidłową datę wydania postanowienia tj. w miejsce słów „21 grudnia” wpisać „22 grudnia”

- pod treścią zawartą w punkcie b) dodać następującą treść: „Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 532/21

(opublikowano dn. 2022-03-10)

Przed tut. Sądem w dniu 22.04.2021r. zawisła sprawa z powództwa Efficenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą   w Warszawie przeciwko Tomaszowi  Brygiderowi o zapłatę pod sygn. akt. I Nc  532/21. Tut. Sąd zawiadamia, iż dla pozwanego Tomasza Brygider  w ww.sprawie został wyznaczony kurator  w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch – Ryczkowskiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 28/22

(opublikowano dn. 2022-03-07)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 28/22 wydał postanowienie z dnia 24 lutego 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Dżesice Cudzich na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,03 zł (trzy grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 4500 marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00004833/3 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom wierzycieli hipotecznych Pawła, Marii i Emilii Lampka bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które są spadkobiercami wierzycieli hipotecznych Pawła, Marii i Emilii Lampka do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1084/21

(opublikowano dn. 2022-02-24)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 1084/21 wydał postanowienie z dnia 10 lutego 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Danickiego kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 581/20

(opublikowano dn. 2022-02-17)

Przed tut. Sądem w dniu 13.07.2020r. zawisła sprawa z powództwa Skyline Associates , INC z siedzibą w Mission Viejo przeciwko Bernadecie Wilk o zapłatę pod sygn. akt. I Nc 581/20.Tut. Sąd zawiadamia, iż dla pozwanej Bernadety Wilk  w ww.sprawie został wyznaczony kurator  w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 385/21

(opublikowano dn. 2022-02-16)

W  dniu 9 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Wójcik (PESEL 50100514987) zmarłej w dniu 13 grudnia 2018 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 18/22

(opublikowano dn. 2022-02-10)

W  dniu 25 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Rafale Burgstaler (PESEL 79103113498), zmarłego w dniu 15 grudnia 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 438/19

(opublikowano dn. 2022-02-09)

W dniu 25 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 438/19 wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza spadku po Franciszku Urbańczyku, nr PESEL 48112101217, zmarłym dnia 19 września 2015 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Rudach. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 87/21

(opublikowano dn. 2022-02-08)

W  dniu 20 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ginterze Muschiol (PESEL 45030112570) zmarłego w dniu 6 lutego 2017 roku w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałym w Nędzy. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 854/21

(opublikowano dn. 2022-02-03)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 854/21 wydał postanowienie z dnia 31 stycznia 2022 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Bogdana Mazur kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch- Ryczkowskiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 318/21

(opublikowano dn. 2022-01-24)

W  dniu 18 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Eryka Bugli (PESEL 33101603050) zmarłego w dniu 30 grudnia 2020 roku w Roszkowie, ostatnio stale zamieszkałego w Roszkowie. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 584/21

(opublikowano dn. 2022-01-24)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 584/21wydał postanowienie z dnia 18 stycznia 2022 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Domowi Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 569,83 zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 83/100 groszy) wchodzącej w skład masy spadkowej po zmarłej w dniu 29 grudnia 2017 roku w Raciborzu Teresie Marek, PESEL 60052315020, ostatnio zamieszkałej w Krzyżanowicach, która to kwota ma zostać wydana  spadkobiercom  Teresy Marek po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 502/21

(opublikowano dn. 2022-01-12)

Przed tut. Sądem w dniu 15.04.2021r. zawisła sprawa z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu  przeciwko Dawidowi Drabkowi o zapłatę pod sygn. akt. I Nc 502/21. Tut. Sąd zawiadamia, iż dla pozwanego Dawida Drabka  w ww.sprawie został wyznaczony kurator  w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch – Ryczkowskiej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 950/21

(opublikowano dn. 2022-01-04)

W dniu 25 maja 2020r. został złożony przez Zoe Janosch, wykaz inwentarza spadku po Benedykcie Janosz, zmarłego dnia 24 lipca 2019 roku w Raciborzu, której ostatnim miejscem zamieszkania był Rudnik. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 278/21

(opublikowano dn. 2021-12-30)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 278/21 wydał postanowienie z dnia 21 grudnia 2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Zuzannie Depcie (Depta) na złożenie do depozytu sądowego następujących kwot wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do ich odebrania:

a) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczenia Franciszka Niestroja w kwocie 750 marek zabezpieczonego hipoteką umowną zwykłą w łącznej kwocie 1500 marek, oznaczoną numerem 1 w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00017416/8 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Franciszka Niestroja albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,

b) tytułem roszczenia przysługującego do niepodzielnej ręki Franciszkowi Niestrojowi, Alojzemu Niestrojowi, Elżbiecie Niestrój w kwocie 750 marek zabezpieczonego hipoteką umowną zwykłą w łącznej kwocie 1500 marek, oznaczoną numerem 1 w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00017416/8 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana do niepodzielnej ręki Franciszkowi Niestrojowi, Alojzemu Niestrojowi, Elżbiecie Niestrój albo ich spadkobierców bez żadnych warunków.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 120/21

(opublikowano dn. 2021-12-30)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Nc 120/21 wydał postanowienie z dnia 8 grudnia 2021 roku, w którym ustanowił na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Kowolik kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 406/21

(opublikowano dn. 2021-12-27)

W dniu 16 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Czesława Przybylskiego (PESEL 50102016135) zmarłego w dniu 31 marca 2020 roku w Tłustomostach, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 532/21

(opublikowano dn. 2021-12-16)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 532/21 wydał postanowienie z dnia 9 grudnia 2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Andreasowi Godula na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1000 (jeden tysiąc) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00005531/3 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Marii Scholtz po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

***

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 532/21 wydał postanowienie z dnia 9 grudnia 2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Andreasowi Godula na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1000 (jeden tysiąc) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00005531/3 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Marty Przybilla po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 591/21

(opublikowano dn. 2021-12-07)

W  dniu 29 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Grażynie Antonowicz (PESEL 58071900161)  zmarłej w dniu 6 marca 2018 roku w Szonowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Szonowicach. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 604/21

(opublikowano dn. 2021-12-01)

W  dniu 22 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Barbarze Lineberg (PESEL 62092114702), zmarłej w dniu 6 października 2021  roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 423/21

(opublikowano dn. 2021-11-26)

W dniu 17 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 423/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Demskim, synu Stanisława i Józefy, nr PESEL 42062400345, zmarłego dnia 30.03.21 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w nędzy, ul. Ogrodowa 1. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 158/21

(opublikowano dn. 2021-11-02)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 158/21 z powództwa Gminy Wrocław przeciwko Patrykowi Danickiemu wydał w dniu 29 października 2021 r. postanowienie, mocą którego na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Danickiego w osobie pracownika tut. Sądu - Marty Garbas.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU

(opublikowano dn. 2021-10-27)

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku Sądu Rejonowego w Raciborzu z dn 27 pażdziernika 2021 Pobierz PDF

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik Pobierz PDF

Wniosek o zakup przekazanie darowiznę składników majątku Pobierz dokument MS Word

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 291/21

(opublikowano dn. 2021-10-22)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 291/21 wydał postanowienie z dnia 7 października 2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcom Albertowi Gomółka i Weronice Gomółka na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1600 (jeden tysiąc sześćset) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010532/8 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Marii Gomółka, Wilhelmowi Gomółka, Józefowi Gomółka, Annie Gomółka lub ich spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po wyżej wymienionych. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 473/21

(opublikowano dn. 2021-10-22)

W  dniu 4 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Cecylii Małanka (PESEL 50050716121)  zmarłej  w dniu 1 maja 2012 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 951/21

(opublikowano dn. 2021-10-07)

Przed tut. Sądem w dniu 03.08.2020r. zawisła sprawa z powództwa Powiatu Raciborskiego  przeciwko Elżbiecie Kościelskiej o zapłatę  pod sygn.akt. I Nc 951/21. Tut. Sąd zawiadamia, iż dla pozwanej Elżbiety Kościelskiej  w/w sprawie został wyznaczony kurator  w osobie pracownika tut. Sądu Krzysztofa Pawera.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 584/20

(opublikowano dn. 2021-10-06)

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie oskarżonego Tomasza Moiczka i Marcina Borsuka, która była prowadzona w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach pod sygn. PR III Ds. 144.2019, a obecnie jest rozpoznawana pod sygn. akt II K 584/20, że w dniu 21 października 2021 roku o godzinie 9.00 na sali nr 24 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29, odbędzie się pierwszy termin rozprawy przeciwko w/w oskarżonym. Niestawiennictwo pokrzywdzonych nie tamuje rozpoznania sprawy, stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe, o ile nie zostaną wezwani na rozprawę listownie w charakterze świadków. Nadto Sąd zawiadamia, że pokrzywdzony może działać jako strona postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczy, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

Jednocześnie Sąd informuje o kolejnych rozprawach wyznaczonych na terminy: 18 listopada 2021 roku godz. 09.00 sala nr 24, 2 grudnia 2021 roku godz. 9.00 sala nr 24 i 16 grudnia 2021 roku godz. 9.00 sala nr 24.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 374/21

(opublikowano dn. 2021-10-06)

W dniu 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Agnieszki Grycman (PESEL 5351012018484), zmarłej w dniu 15 stycznia 2020 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 691/20

(opublikowano dn. 2021-10-05)

Przed tut. Sądem w dniu 06.08.2020r. zawisła sprawa z powództwa PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zs. W Krakowie przeciwko Lesławowi Marcyanik o zapłatę pod sygn.akt. I Nc 691/20. Tut. Sąd zawiadamia, iż dla pozwanego Lesława Marcyanik w ww.sprawie został wyznaczony kurator w osobie pracownika tut. Sądu Bożeny Ploch – Ryczkowskiej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 633/21

(opublikowano dn. 2021-09-27)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 633/21 wydał postanowienie z dnia 15 września 2021 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Michała Lamczyk kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 19/21

(opublikowano dn. 2021-09-23)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 19/21 wydał postanowienie z dnia 20 września 2021 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu na okres 10 lat kwoty w wysokości 19 447 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość, ustalone w punkcie 1 decyzji Wojewody Śląskiego o odszkodowaniu, znak: IFVIII.7570.23.79.2018 z dnia 25 września 2020r., która to kwota ma zostać wydana na pisemny wniosek Pani Bronisławie Dwuleckiej córce Antoniego i Wincenty lub osobie lub osobom, które przedstawią tytuł prawny, według stanu na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do nieruchomości położonej w gminie Racibórz, obręb Miedonia 1, oznaczonej jako działka nr 56/1 o powierzchni 0,0542 ha i działka nr 56/2 o powierzchni 0,0013 ha, która powstała z podziału działki nr 56. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 250/21

(opublikowano dn. 2021-08-31)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 250/21 wydał postanowienie z dnia 27 lipca 2021r. o umieszczeniu na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 1 i 4 k.p.c.  na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu ogłoszenia o następującej treści:
„W  dniu 27 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisów inwentarza spadku Mariana Łyko (PESEL 48110112916)  zmarłego  w dniu 6 marca 2013 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 64/21

(opublikowano dn. 2021-07-28)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 64/21 wydał postanowienie z dnia 23 lipca 2021  roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Zuzanny Surowiec kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 213/21

(opublikowano dn. 2021-07-13)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 213/21 wydał postanowienie z dnia 1 lipca  2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu na okres 10 lat kwoty w wysokości 12 108 zł (dwanaście  tysięcy sto osiem złoty) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość, ustalone w decyzji Wojewody Śląskiego o odszkodowaniu, znak: IFXIII.7820.64.2019 z dnia 31 stycznia 2020r., która to kwota ma zostać wydana  na pisemny wniosek Dariuszowi Łapot (s. Józefa i Krystyny) oraz Izabelli Łapot (c. Jerzego i Doroty), które przedstawią tytuł prawny, według stanu na dzień 16 marca 2020r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do nieruchomości położonej w gminie Kuźnia Raciborska, obręb Jankowice, oznaczonej jako działka nr 129/25 o powierzchni 0,0281 ha, która powstała z podziału działki nr 129/16.  Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień 16 marca 2020r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 161/21

(opublikowano dn. 2021-07-02)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 161/21 wydał postanowienie z dnia 9 czerwca 2021r. o umieszczeniu na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 1 i 4 k.p.c. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu ogłoszenia o następującej treści: „W dniu 9 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisów inwentarza spadku Helenie Bindacz (PESEL 50041616320) zmarłej w dniu 31 lipca 2017r. w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Wojnowicach. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 115/21

(opublikowano dn. 2021-06-02)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w związku ze sprawą z wniosku Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu o otwarcie i ogłoszenie testamentu Kazimiery Glonek zawiadamia spadkobierców Kazimiery Glonek poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń tut. Sądu oraz zamieszczenie na stronie internetowej tut. Sądu, iż w dniu 29.04.2021r. na posiedzeniu jawnym dokonano otwarcia i odczytania testamentu Kazimiery Glonek zmarłej 1 marca 2021r. w Raciborzu.

Jednocześnie Sąd informuje o treści art. 525 k.p.c. tj. o tym, że akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzanie otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy, przy czym opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu lub jego odpisu pobiera się na zasadzie art. 77 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 584/20

(opublikowano dn. 2021-05-18)

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie oskarżonego Tomasza Moiczka i Marcina Borsuka, która była prowadzona w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach pod sygn. PR III Ds. 144.2019, a obecnie jest rozpoznawana pod sygn. akt II K 584/20, że w dniu 27 maja 2021 roku o godzinie 9.00 na sali nr 24 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29, odbędzie się pierwszy termin rozprawy przeciwko w/w oskarżonym. Następny termin rozprawy wyznaczony jest na dzień 17 czerwca 2021 roku o godzinie 09.00 w sali nr 24. Niestawiennictwo pokrzywdzonych nie tamuje rozpoznania sprawy, stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe, o ile nie zostaną wezwani na rozprawę listownie w charakterze świadków. Nadto Sąd zawiadamia, że pokrzywdzony może działać jako strona postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczy, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 402/20

(opublikowano dn. 2021-05-18)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 402/20 wydał postanowienie z dnia 25 stycznia 2021 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwotę 5 888 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość położonej w gminie Racibórz obręb Miedonia znaczonej jako działka nr 120/1 o powierzchni 0,0119 ha, która powstała z podziału działki nr 120, stanowiącej własność Ernesta Szczuki s. Wilhelma i Jadwigi i Gizeli Szczuki c. Jana i Heleny wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 lipca 2020r. IFVIII.7570.23.53.2018, która to kwota ma zostać wydana osobie lub osobom, które przedstawią tytuł prawny do nieruchomości na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ich pisemny wniosek.

Wobec powyższego, niniejszym wzywa się następców prawnych Ernesta Szczuki s. Wilhelma i Jadwigi i Gizeli Szczuki c. Jana i Heleny i osoby mając tytułem prawny do w/w nieruchomości położonej w gminie Racibórz obręb Miedonia znaczonej jako działka nr 120/1 o powierzchni 0,0119 ha, która powstała z podziału działki 120, do odbioru depozytu w terminie 10 lat od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 498/20

(opublikowano dn. 2021-05-17)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 498/20 wydał postanowienie z dnia 18 marca 2021r. o zamieszczeniu ogłoszenia z pkt. 2 o treści: „Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 498/20 wydał postanowienie z dnia 18 marca 2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty w wysokości 13 005 zł (trzynaście tysięcy pięć złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość, ustalone w punkcie 1 decyzji Wojewody Śląskiego o odszkodowaniu, znak: IFVIII.7570.23.97.2018 z dnia 26 sierpnia 2020r., która to kwota ma zostać wydana  na pisemny wniosek osobie lub osobom, które przedstawią tytuł prawny, według stanu na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do nieruchomości stanowiącej własność zmarłego Henryka Piskały (syna Józefa i Franciszki), położonej w gminie Racibórz, obręb Miedonia 4, oznaczonej jako działka nr 561/1 o powierzchni 0,0024 ha i działka nr 561/2 o powierzchni 0,0267 ha powstałe z podziału działki nr 561. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 181/20

(opublikowano dn. 2021-05-14)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 181/20 wydał postanowienie z dnia 17 czerwca 2020 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwotę 8 625 zł  (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość na rzecz Antoniny Musialik córki Józefa i Jadwigi, wynikającego z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 stycznia 2020r. IFVIII.7570.23.170.2018, która to kwota ma zostać wydana Antoninie Musialik córki Józefa i Jadwigi lub osobom, które udokumentują tytuł prawny opisanej w pkt. 1  wskazanej decyzji do odbioru depozytu w terminie 10 lat od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 497/20

(opublikowano dn. 2021-05-14)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 497/20 wydał postanowienie z dnia 17 marca 2021r. o zamieszczeniu ogłoszenia z pkt. 2 o treści: „Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 497/20 wydał postanowienie z dnia 17 marca 2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty w wysokości 19 574 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość, ustalone w punkcie 2 b decyzji Wojewody Śląskiego o odszkodowaniu, znak: IFVIII.7570.23.96.2018 z dnia 26 sierpnia 2020r., która to kwota ma zostać wydana  na pisemny wniosek osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny, według stanu na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do udziału do udziału wynoszącego ½ części stanowiącego własność zmarłego Alfreda Gocmana (syna Alfreda i Emilii), w nieruchomości położonej w gminie Racibórz, obręb Miedonia 4, oznaczonej jako działka nr 564/1 o powierzchni 0,0876 ha, która powstała z podziału działki nr 564. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 499/20

(opublikowano dn. 2021-05-14)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 499/20 wydał postanowienie z dnia 26 kwietnia 2021r. o zamieszczeniu ogłoszenia z pkt. 2 o treści: „Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 499/20 wydał postanowienie z dnia 18 marca 2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty w wysokości 33 070 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość, ustalone w punkcie 1 decyzji Wojewody Śląskiego o odszkodowaniu, znak: IFVIII.7570.23.86.2018 z dnia 26 sierpnia 2020r., która to kwota ma zostać wydana  na pisemny wniosek osobie lub osobom, które przedstawią tytuł prawny, według stanu na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do nieruchomości położonej w gminie Racibórz, obręb Miedonia, oznaczonej jako działka nr 484/1 o powierzchni 0,0139 ha, która powstała z podziału działki nr 484 i działka nr 505/1 o powierzchni o powierzchni 0,0631 ha powstała z podziału działki nr 505. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień 2 października 2019r. tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 316/20

(opublikowano dn. 2021-05-14)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 316/20 wydał postanowienie z dnia 16 listopada 2020 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwotę 1 062,38 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa złote 38/100 groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział w wysokości 1/8 części w nieruchomości na rzecz Mariana Cygana syna Gerarda i Anieli wynikającego z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 czerwca 2020r. IFVIII.7570.23.26.2018, która to kwota ma zostać wydana Marianowi Cygan synowi Gerarda i Anieli lub jego następcom prawnym na ich pisemny wniosek.

Wobec powyższego, niniejszym wzywa Mariana Cygana syna Gerarda i Anieli lub jego następców prawnych do odbioru depozytu w terminie 10 lat od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 427/20

(opublikowano dn. 2021-05-06)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 427/20 wydał postanowienie z dnia 1 kwietnia 2021r w przedmiocie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich - o dokonaniu umieszczenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu, które informuje o sprostowaniu następujących omyłek:

- w punkcie I sentencji (tenorze) postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału Cywilnego z dnia 18 lutego 2021 roku, sygnatura akt: I Ns 427/20 – w wersie trzecim i czwartym od góry w ten sposób, że w miejsce błędnie wskazanego adresu zamieszkania zmarłego Leszka Ryszewskiego tj. w miejsce słów „Pszczyńskiej 1/5” wskazać prawidłowo, że ww. zmarły ostatnio stale zamieszkiwał przy ul. „Bosackiej 32/9”,

- w punkcie II sentencji (tenorze) postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału Cywilnego z dnia 18 lutego 2021 roku, sygnatura akt: I Ns 427/20 – w wersie dziesiątym i jedenastym od góry w ten sposób, że w miejsce błędnie wskazanego adresu zamieszkania zmarłego Leszka Ryszewskiego tj. w miejsce słów „Pszczyńskiej 1/5” wskazać prawidłowo, że ww. zmarły ostatnio stale zamieszkiwał przy ul. „Bosackiej 32/9”

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 548/20

(opublikowano dn. 2021-04-28)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I N 548/20 wydał postanowienie z dnia 22 marca 2021 w przedmiocie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich - o dokonaniu  umieszczenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu o następującej treści:

- w rubrum postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału I Cywilnego z dnia 1 lutego 2021 roku, sygnatura akt: I N 548/20, w wersie trzecim od góry, w ten sposób, że w miejsce błędnego wskazania daty rozpoznania sprawy tj. w miejsce cyfr „2020” wpisać prawidłowo „2021”,

- w rubrum postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału I Cywilnego z dnia 1 lutego 2021 roku, sygnatura akt: I N 548/20, w wersie szóstym od góry, w ten sposób, że w miejsce błędnego wskazania daty rozpoznania sprawy tj. w miejsce cyfr „2020” wpisać prawidłowo „2021”,

- w rubrum postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału I Cywilnego z dnia 1 lutego 2021 roku, sygnatura akt: I N 548/20, w wersie dziewiątym od góry, w ten sposób, że w miejsce niedokładnego wskazania nazwiska uczestniczki „Sadzawiec Bartczak”, wpisać prawidłowe brzmienie nazwiska tj. „Sadzawiec – Bartczak”,

- w sentencji (tenorze) postanowienia Sądu Rejonowego w Raciborzu Wydziału Cywilnego z dnia 1 lutego 2021 roku, sygnatura akt: I N 548/20 - w  wersie szóstym od góry w ten sposób, że w miejsce niedokładnego wskazania nazwiska uczestniczki „Sadzawiec Bartczak”, wpisać prawidłowe brzmienie nazwiska tj. „Sadzawiec – Bartczak”.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

(opublikowano dn. 2021-04-23)

 

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Raciborzu  z dnia 12.03.2021r.

Patryk Molenda

s. Bogusława i Ewy

ur. 04.07.1984 r. w Knurowie

 

oskarżony został o to, że:

I. w dniu 13 lipca 2020r. w Raciborzu na ul. Reymonta-Prusa prowadził pojazd mechanicznych motocykl marki Honda, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymał się niezwłocznie pojazdu i kontynuowała jazdę;

tj. o czyn z art. 178b kk

 

II. w dniu 13 lipca 2020r. w Raciborzu na ul. Prusa umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując motocyklem marki Honda nie jechał z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, w następstwie czego utracił kontrolę nad prowadzonym motocyklem i uderzył w stojący pojazd uprzywilejowany, w wyniku czego obrażeń ciała doznali kierujący oraz pasażer oznakowanego radiowozu marki Kia Ceed, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na czas powyżej siedmiu dni w myśl art. 157 § 1 kk  

tj. o czyn z art. 177 § 1 kk

skazanego Patryka Molendę uznano za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 178b kk  i za to na podstawie art. 178b kk skazano go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; 

na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 kk orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat; 

skazanego Patryka Molendę uznano za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 177 § 1 kk  i za to na podstawie art. 177 § 1 kk skazano go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; 

na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązano go do zapłaty na rzecz pokrzywdzonych    zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 

na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązano go do naprawienia szkody - odnośnie punktu 3 wyroku; 

na podstawie art. 42 § 1 kk orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat; 

na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk połączono wymierzone kary pozbawienia wolności i orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; 

na podstawie art. 90 § 2 kk, 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk połączono orzeczone wobec niego środki karne zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i orzeczono karę łączną zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat; 

na podstawie art. 43b kk orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego sentencji na raciborskim portalu internetowym „naszraciborz.pl” w wersji elektronicznej i drukowanej; 

obciążono skazanego kosztami postępowania w sprawie. 

Wyrok niniejszy uprawomocnił się w dnia 20.03.2021r

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 802/20

(opublikowano dn. 2021-04-14)

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie oskarżonego Adama Podhajskiego o czyny z art. 286 § 1 kk, która była prowadzona w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową w Raciborzu pod sygn. PR 1 Ds. 839.2019, a obecnie jest rozpoznawana pod sygn. akt II K 802/20, że w dniu 06 maja 2021 roku o godzinie 13.15 na sali nr 18 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29, odbędzie się pierwszy termin rozprawy przeciwko w/w oskarżonemu. Niestawiennictwo pokrzywdzonych nie tamuje rozpoznania sprawy, stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe, o ile nie zostaną wezwani na rozprawę listownie w charakterze świadków. Nadto Sąd zawiadamia, że pokrzywdzony może działać jako strona postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczy, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 40/21

(opublikowano dn. 2021-04-13)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 40/21 wydał postanowienie z dnia 11 marca 2021 roku o dokonaniu  umieszczenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu przez okres 6 miesięcy ogłoszenia o następującej treści:  „Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 40/21 wydał postanowienie z dnia 16 marca 2021 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Małgorzacie Wasiuta na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3,39  zł (trzy złote 39/100 groszy) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączna zwykłą, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00052767/0 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Stefanowi Wycisk lub jego spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Stefanie Wycisk; oraz w  którym zezwolił wnioskodawczyni Małgorzacie  Wasiuta na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8,40  zł (osiem złotych 40/100 groszy) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączna zwykłą, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00052767/0 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Karolowi Placek lub jego spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Karolu Placek;  wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytów w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytów na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 183/20

(opublikowano dn. 2021-04-13)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 183/20 wydał postanowienie z dnia 28 lipca 2020 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 73 174 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość na rzecz Marii Raczek córki Antoniego i Wincentyny, wynikającego z decyzji Województwa Śląskiego  z dnia 24 stycznia 2020r. IFVIII 7570.23.156.2018, która to kwota ma zostać wydana Marii Raczek córce Antoniego i Wincentyny lub osobom, które udokumentują tytuł prawny  do nieruchomości opisanej w pkt. 1 wskazanej decyzji na ich pisemny wniosek. Wobec powyższego wzywa się uczestniczkę Marię Raczek córkę Antoniego i Wincentyny lub osoby, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości opisanej w pkt. 1 wskazanej decyzji do odbioru depozytu w terminie 10 lat od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 544/20

(opublikowano dn. 2021-03-25)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 544/20 wydał postanowienie z dnia 19 marca 2021 roku mocą którego ustanowiono na podstawie  art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Pałka kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Krzysztofa Pawera.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 8/21

(opublikowano dn. 2021-02-26)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 8/21 wydał postanowienie z dnia 13 stycznia 2021 roku o dokonaniu  w Gazecie Wyborczej,  Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na stronie internetowej ogłoszenia o następującej treści:
„W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w sprawie I Ns 8/21 z wniosku Gminy Pietrowice Wielkie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Koterbie zmarłej dnia 15.12.1996r. w Pietrowicach Wielkich ostatnio stale zamieszkałej w Pietrowicach Wielkich. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 584/20

(opublikowano dn. 2021-01-28)

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie oskarżonego Tomasza Moiczka i Marcina Borsuka, która była prowadzona w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach pod sygn. PR III Ds. 144.2019, a obecnie jest rozpoznawana pod sygn. akt II K 584/20, że w dniu 26 lutego 2021 roku o godzinie 9.00 na sali nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29, odbędzie się pierwszy termin rozprawy przeciwko w/w oskarżonym. Niestawiennictwo pokrzywdzonych nie tamuje rozpoznania sprawy, stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe, o ile nie zostaną wezwani na rozprawę listownie w charakterze świadków. Nadto Sąd zawiadamia, że pokrzywdzony może działać jako strona postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczy, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 415/20

(opublikowano dn. 2020-12-31)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 415/20 wydał postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mieczysława Madajczyk kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 400/20

(opublikowano dn. 2020-12-30)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 400/20 wydał postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Józefowi Wiedera na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,04 zł (cztery grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 10.500 (dziesięć  tysięcy pięćset) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011791/8 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Gerardowi Majnusz, Marcie Majnusz, Gertrudzie Majnusz, Ernestowi Majnusz, Konstantynowi Majnusz, Annie Majnusz i Antoniemu Majnusz  lub ich następcom prawnym bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 520/20

(opublikowano dn. 2020-12-16)

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie oskarżonego Markusa Dąbrowskiego, która była prowadzona w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową w Raciborzu pod sygn. PR 1 Ds. 453.2020, a obecnie jest rozpoznawana pod sygn. akt II K 520/20, że w dniu 15 lutego 2021 roku o godzinie 12:30 na sali nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29, odbędzie się pierwszy termin rozprawy przeciwko w/w oskarżonemu. Niestawiennictwo pokrzywdzonych nie tamuje rozpoznania sprawy, stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe o ile nie zostaną wezwani na rozprawę listownie w charakterze świadków. Nadto Sąd zawiadamia, że pokrzywdzony może działać jako strona postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczy, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 356/20

(opublikowano dn. 2020-12-16)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 23 listopada 2020 roku w sprawie o sygnaturze I Nc 356/20 wydano postanowienie. W punkcie 1 wskazanego postanowienia, na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego  Tomasza Kurzeja kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Krzysztofa Pawera.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 387/20

(opublikowano dn. 2020-12-14)

W  dniu 7 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Annie Janik (PESEL 60031616489)  zmarłej  w dniu 2 czerwca 2018 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 144/20

(opublikowano dn. 2020-11-27)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 144/20 wydał postanowienie z dnia 23 listopada 2020 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanego Renaty Banaszewskiej kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Krzysztofa Pawera.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1112/20

(opublikowano dn. 2020-11-27)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 1112/20 wydał postanowienie mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanych Macieja Wawrowskiego i Bernadety Wawrowskiej kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 1630/19

(opublikowano dn. 2020-11-24)

Punktem 2 postanowieniem z dnia 13 października 2020 roku, na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Janusza Hojbach kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego sądu Czesława Małek.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 330/20

(opublikowano dn. 2020-11-24)

Punktem 2 postanowieniem z dnia 13 października 2020 roku, na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Bogumiły Kłosek kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego sądu Czesława Małek.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 465/20

(opublikowano dn. 2020-11-20)

W dniu 9 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Włodzimierza Sidorow (PESEL 62100506934), zmarłego w dniu 22 kwietnia 2020 roku w Nowej Wiosce, ostatnio stale zamieszkałym w Nowej Wiosce. Osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 363/20

(opublikowano dn. 2020-11-17)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 363/20 wydał postanowienie z dnia 26 października 2020 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanego Damiana Dyczek kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Marty Garbas.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 351/20

(opublikowano dn. 2020-11-05)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 351/20 wydał postanowienie z dnia 19 października 2020 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Elżbiecie Kenig na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00009929/8 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Józefowi Kretschmer i Otylii Kretschmer po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia;

Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 394/20

(opublikowano dn. 2020-10-02)

W  dniu 15 września  2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisów inwentarza spadku Bartosza Wiśniewskiego (PESEL 80101712657)  zmarłego  w dniu 1 listopada 2013 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu oraz   spadku Bożeny Sordoń (PESEL 50071015627) zmarłej w dniu 11 kwietnia 2017r. w Raciborzu ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 246/20

(opublikowano dn. 2020-09-16)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 246/20 wydał postanowienie z dnia 24 sierpnia 2020 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Krystynie Nowickiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 3000 (trzech tysięcy) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00008961/7 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Marii Piechniczek i Karolowi Piechniczek lub ich spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Marii Piechniczek i Karolu Piechniczek. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 138/20

(opublikowano dn. 2020-09-14)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w związku ze sprawą z wniosku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich o otwarcie i ogłoszenie testamentu Krystyny Wolnik zawiadamia, iż w dn. 27 lipca 2020 r. w tut. Sądzie nastąpiło otwarcie i ogłoszenie testamentu Krystyny Wolnik. Sąd ponadto informuje, iż zgodnie z treścią art. 525 k.p.c. akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz, za zezwoleniem przewodniczącego, dla każdego, kto potrzebę przejrzenia akt dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzenie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy, przy czym opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu lub jego odpisu pobiera się na zasadzie art. 77 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 570/20

(opublikowano dn. 2020-08-05)

Ustanowić na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Grzegorza Pintal kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 519/20

(opublikowano dn. 2020-07-24)

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie  Heleny Chrubasik – pracownika tut. Sądu do zastępowania   nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roberta Rzeczkowskiego w sprawie z powództwa – Gminy Racibórz przeciwko Robertowi Rzeczkowskiemu i Beacie Rzeczkowskiej o zapłatę. Sygn. akt I Nc 519/20.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenie się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 279/20

(opublikowano dn. 2020-07-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 279/20 wydał postanowienie z dnia 14 kwietnia 2020 roku mocą którego ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Ryszarda Małko kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Czesława Małek.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 212/20

(opublikowano dn. 2020-07-07)

W dniu 1 czerwca 2020r. został złożony przez  Ewelinę Woźniak, wykaz  inwentarza  spadku po Renacie Tatuś, zmarłej dnia 5 października 2019 roku w Raciborzu, której ostatnim miejscem zamieszkania był  Racibórz. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 208/20

(opublikowano dn. 2020-07-02)

W dniu 25 maja 2020r. został złożony przez  Agnieszkę Kapłanek, Henryka Niedźbała, Aleksandrę Niedźbała, wykaz  inwentarza  spadku po Urszuli Niedźbała, zmarłej dnia 28 lutego 2017 roku w Raciborzu, której ostatnim miejscem zamieszkania były Wojnowice. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 215/20

(opublikowano dn. 2020-06-22)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 215/20 wydał postanowienie z dnia 17 czerwca 2020 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Prokurator Rejonowy w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 990 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem kwoty zabezpieczonej w miejscu zamieszkania Marii Ramza po przeprowadzonych czynnościach przez funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w związku z jej śmiercią, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Marii Ramza po ich ustaleniu w toku postępowania spadkowego. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 414/20

(opublikowano dn. 2020-06-18)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 414/20 zgodnie z postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r. postanawia ustanowić na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej  Jagody Kopackiej kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Heleny Chrubasik.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Nc 400/20

(opublikowano dn. 2020-06-15)

Postanowieniem z dnia 04 czerwca 2020 roku ustanowiono na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 § 2 k.p.c. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Sokołowskiego kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu Czesława Małek.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 192/20

(opublikowano dn. 2020-06-03)

W  dniu 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Genowefy Baron (PESEL 53060915126), zmarłej w dniu 30 maja 2015 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Roszkowie. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 194/20

(opublikowano dn. 2020-06-03)

W  dniu 1 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Andrzeja Knura (PESEL 74020318111)  zmarłym  w dniu 21 grudnia 2019 roku w Żerdzinach, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 86/20

(opublikowano dn. 2020-04-21)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 86/20 wydał postanowienie z dnia 15 kwietnia 2020 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Ewelinie Hȕbner na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,67 zł (sześćdziesiąt siedem grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 0,67 zł (sześćdziesiąt siedem grosz), wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00006432/6 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom wierzycieli hipotecznych Maksymiliana Wyszkoń i Augustyna Wyszkoń bez żądnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które są spadkobiercami wierzycieli hipotecznych Maksymiliana Wyszkoń i Augustyna Wyszkoń do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 484/19

(opublikowano dn. 2020-03-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 484/19 wydał w dniu 13 stycznia 2020 roku postanowienie, w  którym zezwolił wnioskodawcy Marcelemu Zebrała na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 1 (jeden) złoty tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 1 (jeden) złoty, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej o numerze GL1R/00004671/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, wynikających z ugody sądowej zawartej w dniu 5 sierpnia 1954 roku w sprawie o sygnaturze II Ns 146/54 Sądu Rejonowego w Raciborzu, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Wilhelma Wieczorek (syna Jakuba i Florentyny) lub Filipa Wieczorek (syna Jakuba i Florentyny) lub ich spadkobierców bez żadnych dalszych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 47/20

(opublikowano dn. 2020-02-27)

W dniu 20 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 47/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Kuzyk, syn Jana i Zofii, nr PESEL 52050418935, zmarłym dnia 06.12.2018 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, ul. Słowackiego 36/2. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 587/19

(opublikowano dn. 2020-02-19)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 587/19 wydał postanowienie z dnia 17 lutego 2020 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Michałowi Mainka na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 164,80 (sto sześćdziesiąt cztery 80/100) marek, wpisaną na rzecz Jana Stach oraz w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset) marek wpisaną na rzecz Anny Gronowicz w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00008307/5 tutejszego Sądu, które to kwoty mają zostać wydana Janowi Stacha i Annie Gronowicz lub ich spadkobiercom bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które posiadają tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 688/19

(opublikowano dn. 2020-02-05)

W dniu 23 listopada  2019r. został złożony przez Rudolfa Czisch wykaz  inwentarza  spadku po Janie Czyż, synu Józefa i Julianny, zmarłego dnia 12 listopada 2018 roku w Krzanowicach, którego ostatnim miejscem zamieszkania były Krzanowice. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 857/19

(opublikowano dn. 2020-01-22)

Sąd Rejonowy w Raciborzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie oskarżonego Tomasza Branickiego, która była prowadzona w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową w Raciborzu pod sygn. PR 1 Ds. 272.2019, a obecnie jest rozpoznawana pod sygn. akt II K 857/19, że w dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 9.00 na sali nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29, odbędzie się pierwszy termin rozprawy przeciwko w/w oskarżonemu. Niestawiennictwo pokrzywdzonych nie tamuje rozpoznania sprawy, stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe o ile nie zostaną wezwani na rozprawę listownie w charakterze świadków. Nadto Sąd zawiadamia, że pokrzywdzony może działać jako strona postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli do rozpoczęcia przewodu sądowego oświadczy, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 562/19

(opublikowano dn. 2020-01-16)

W dniu 23 września 2019 roku został złożony przez pełnomocnika wnioskodawców wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Mariusza Majewskiego, nr PESEL 61021904474, zmarłego w dniu 30.10.2017 roku w Bergen op Zoom w Holandii, ostatnio stale zamieszkałego w Gamowie (47-411), przy ulicy Szkolna 5. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 285/19

(opublikowano dn. 2020-01-13)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 285/19 wydał w dniu 3 grudnia 2019 roku postanowienie, w  którym zezwolił wnioskodawcy gminie Pietrowice Wielkie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 600, 70 (sześćset i 70/100) złotych tytułem nadpłaty za czynsz i inne opłaty związane z najmem lokalu mieszkalnego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 17/1, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Anieli Mazur, zmarłej w dniu 24 stycznia 2019 roku w Raciborzu, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Anieli Mazur. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 596/19

(opublikowano dn. 2020-01-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 596/19 wydał postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Marianowi Dreja na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2300 (dwa tysiące trzysta) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00040421/6 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Franciszkowi Niteć, Józefowi Niteć, Edwardowi Niteć lub Annie Niteć lub ich spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 562/19

(opublikowano dn. 2020-01-07)

W  dniu 16 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Surga (PESEL 48071813796), synu Jana i Anieli, zmarłym w dniu  5 grudnia 2017 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 554/19

(opublikowano dn. 2020-01-07)

W  dniu 6 grudnia  2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łukaszu Piechula, synu Zygfryda i Lidii,  zmarłym w dniu 28 października 2017 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Turze. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 496/19

(opublikowano dn. 2019-12-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 496/19 wydał postanowienie z dnia 06 grudnia 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Weronice Krakowczyk na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2000 (dwa tysiące) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00001925/4 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana wierzycielom hipotecznym Oswaldowi Krakowczyk, Hubertowi Krakowczyk lub Edeltrudzie Krakowczyk lub ich spadkobiercą bez żądnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 492/19

(opublikowano dn. 2019-12-06)

W dniu 2 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 492/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Gabrieli Górskiej, córce Gintera i Elżbiety, nr PESEL 63070212209, zmarłej dnia 13.11.2018 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu ul. Kossaka 51/7. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 659/19

(opublikowano dn. 2019-12-05)

W dniu 13 listopada 2019r. został złożony przez notariusza Artura Pędrackiego wypis aktu notarialnego Repetytorium A numer 8117/2019 z dnia 7.11.2019r. obejmujący protokół ze złożenia wykazu inwentarza spadku po Józefie Teresie Markowicz, córce Józefa i Ireny, zmarłej dnia 21 czerwca 2019 roku w Raciborzu, której ostatnim miejscem zamieszkania był Racibórz. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 497/19

(opublikowano dn. 2019-10-18)

W dniu 07 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 497/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Podwika, synu Stefana i Stefanii, nr PESEL 52020917936, zmarłym dnia 18.04.2018 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, ul. Rybnicka 62/5.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 374/19

(opublikowano dn. 2019-10-18)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 374/19 wydał postanowienie z dnia 14 października 2019 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Józefowi Adamczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 4000 (cztery tysiące) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00006035/3 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Annie Czech lub jej spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 434/19

(opublikowano dn. 2019-10-18)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 434/19 wydał postanowienie z dnia 14 października 2019 roku, w którym zezwolił wnioskodawcom Gerardowi Szykowskiemu i Marii Szykowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 3500 (trzy tysiące pięcset) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00012711/1 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Annie Hawliczek lub jej spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 438/19

(opublikowano dn. 2019-09-30)

W  dniu 23 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Franciszka Urbańczyka (PESEL 48112101217), zmarłego w dniu 19 września 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Rudach. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I N 463/19

(opublikowano dn. 2019-08-23)

W dniu 17 lipca  2019r. został złożony przez notariusz Barbarę Kulot wypis aktu notarialnego Repetytorium A numer 2146/2019 z dnia 16.07.2019r. obejmujący protokół ze złożenia wykazu inwentarza  spadku po Bernardzie Christ, synu Helmuta i Adelajdy, zmarłym dnia 21 listopada 2018 roku w Raciborzu, którego ostatnim miejscem zamieszkania był Racibórz. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 318/19

(opublikowano dn. 2019-08-14)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 318/19 wydał postanowienie z dnia 23 lipca 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Bernardowi Kłosek na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 500 (pięćset) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00007945/2 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Marii Kudelka i Annie Kudelka lub ich spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Marii Kudelka i Annie Kudelka. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU

(opublikowano dn. 2019-08-13)

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku Sądu Rejonowego w Raciborzu z dn 12 sierpnia 2019 Pobierz PDF

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik Pobierz PDF

Wniosek o zakup przekazanie darowiznę składników majątku Pobierz PDF

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 298/19

(opublikowano dn. 2019-07-02)

W dniu 10 czerwca 2019 roku został złożony przez notariusza na wniosek Marka Czogała i Izabeli Suchockiej-Beer wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jadwigi Suchockiej (nr PESEL 45052004022), zmarłej  w dniu 1 lutego 2019 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Babicach. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W RACIBORZU

(opublikowano dn. 2019-06-17)

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku Sądu Rejonowego w Raciborzu z dn 17 czerwca 2019 Pobierz PDF

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik Pobierz PDF

Wniosek o zakup przekazanie darowiznę składników majątku Pobierz PDF

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 104/19

(opublikowano dn. 2019-06-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 104/19 wydał postanowienie z dnia 20 maja 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Zycie Miłocie (Miłota) na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwot:
- 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną zwykłą w kwocie 5553,68 zł, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00041816/9 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to łączna kwota ma zostać wydana w kwotach po 0,002082 zł na rzecz Franciszki Dragon, Antoniego Wojaka, Anny Dziwoki z d. Wojak, Karola Wojaka, Jadwigi Wojak, Walentego Wojaka, Franciszka Wojaka, Wilhelma Wojaka bez specjalnych warunków;
- 0,001119 zł tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną zwykłą w kwocie 373,01 zł, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00041816/9 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Franciszka Franicy bez specjalnych warunków.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 215/19

(opublikowano dn. 2019-06-06)

W dniu 29 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Marii Machnik (PESEL 37100103443), zmarłej w dniu 27 marca 2015 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 200/19

(opublikowano dn. 2019-05-17)

W dniu 15 kwietnia 2019r. został złożony przez Krystynę Ligęzę, Marię Michalik, Mariana Kocjana, Agnieszkę Niedźbałę (Niedbała), Aleksandrę Niedźbałę (Niedźbała) wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Huberta Kocjana, nr PESEL 58080914337, zmarłego w dniu 15 marca 2019r., ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu, przy ulicy Miechowskiej 15a/8. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 286/18

(opublikowano dn. 2019-04-17)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 286/18 wydał postanowienie z dnia 12 października 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Eryce Kuźnik na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu następujących kwot:a) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 1000 marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010539/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Zygfryda Piechuli albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,b) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną zwykłą w sumie 2000 marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010539/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Bibiony Piechuli albo jej spadkobierców bez żadnych warunków.Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 47/19

(opublikowano dn. 2019-04-08)

W  dniu 26 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Jadwigi Rozmus (PESEL 50051816301), zmarłej w dniu 25 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 720/18

(opublikowano dn. 2019-03-26)

W  dniu 19 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Alfreda Rzodeczko (PESEL 58051523733), zmarłego w dniu 12 marca 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Zawadzie Książęcej przy ulicy Wesoła 7. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 81/19

(opublikowano dn. 2019-03-07)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 650/18 wydał postanowienie z dnia 26 lutego 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Stanisławowi Gabryelczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 300 zł (trzysta złotych) tytułem nawiązki orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy w Piekarach Śląskich z dnia 26 marca 2018r. sygn. akt. VI K 1047/17, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Sebastiana Zielińskiego bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się  Sebastiana Zielińskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 81/19

(opublikowano dn. 2019-03-01)

W  dniu 19 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Mariannie Jadwidze Kolosko (PESEL 43101308787), zmarłej w dniu  8 stycznia 2019 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Tworkowie. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 45/19

(opublikowano dn. 2019-02-27)

W  dniu 15 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Jerzego Błaś (PESEL 47041104993), zmarłego w dniu 13 grudnia 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 704/18

(opublikowano dn. 2019-02-26)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 704/18 wydał postanowienie z dnia 15 lutego 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1302,54 zł (jeden tysiąc trzysta dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem świadczeń emerytalno-rentowych należnych zmarłej Elżbiecie Czogała, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Elżbiety Czogała po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 705/18

(opublikowano dn. 2019-02-26)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 705/18 wydał postanowienie z dnia 11 lutego 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 268,55 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) tytułem świadczeń emerytalno-rentowych należnych zmarłej Czesławie Męcel, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Czesławy Męcel po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 58/19

(opublikowano dn. 2019-02-20)

W dniu 30 stycznia 2019r. został złożony przez notariusz Aleksandrę Skrodzka-Jezusek wypis aktu notarialnego Repetytorium A numer 83/2019 z dnia 22.01.2019r. obejmujący protokół ze złożenia wykazu inwentarza  przedsiębiorstwa w spadku Klimek Dariusz „DAR-TUR” w spadku, NIP 6391361394, REGON 273389182 adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Królewska 24, 47-400 Racibórz. Przedsiębiorca, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą: Dariusz Klimek, PESEL: 68121501475 zmarł dnia 10 grudnia 2018 roku w Raciborzu, ostatnie miejsce zamieszkania i zwykłego pobytu: ul. Królewska 24, 47-400 Racibórz Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 703/18

(opublikowano dn. 2019-01-22)

W dniu 17 grudnia 2018r. został złożony przez Edytę Urbach wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Marcina Szramowskiego, nr PESEL 64101309455, zmarłego w dniu 20 stycznia 2018 r., ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu, przy ulicy Armii Krajowej 1/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 568/18

(opublikowano dn. 2019-01-16)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 568/18 wydał postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Helene Basczok na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,02 zł (dwa grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 3000 marek Rzeszy, wpisanej do księgi wieczystej nr GL1R/00005756/6 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Wiktora Paprotnego albo jego spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 507/18

(opublikowano dn. 2019-01-16)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 507/18 wydał postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Zygmuntowi Mainka na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,19 zł (dziewiętnaście grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 1968,75 marek Rzeszy, wpisanej do księgi wieczystej nr GL1R/00008303/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Józefa Matuszek albo jego spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 708/18

(opublikowano dn. 2019-01-10)

W dniu 10 grudnia 2018r. został złożony przez Bożenę Grudzień wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Bogusława Grudzień, nr PESEL 59021512092, zmarłego w dniu
14 października 2016 r., ostatnio stale zamieszkałego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Świerczewskiego 8c/10. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 596/18

(opublikowano dn. 2018-12-21)

W dniu 18 października 2018 roku został złożony przez małoletnich spadkobierców Annę Tomalak i Wiktorię Kraska reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego Izabelę Kraska wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Alojzego Kostyry (nr PESEL 33080504210), zmarłego w dniu 27 kwietnia 2015 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu, przy ulicy Grzonki 1 (Dom Spokojnej Starości „Złota Jesień”). Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 259/18

(opublikowano dn. 2018-11-26)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 259/18 wydał postanowienie z dnia 25 października 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Łucji Majer na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu następujących kwot wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do ich odebrania:
a) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą
w sumie 400 marek, oznaczoną numerem 1 w dziale IV księgi wieczystej
nr GL1R/00010001/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Marty Majer albo jej spadkobierców bez żadnych warunków,
b) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą
w sumie 400 marek, oznaczoną numerem 4 w dziale IV księgi wieczystej
nr GL1R/00010001/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Konrada Majer albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,
c) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą
w sumie 400 marek, oznaczoną numerem 2 w dziale IV księgi wieczystej
nr GL1R/00010001/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Roberta Majer albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,
d) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą
w sumie 400 marek, oznaczoną numerem 5 w dziale IV księgi wieczystej
nr GL1R/00010001/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Franciszki Majer albo jej spadkobierców bez żadnych warunków.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 471/18

(opublikowano dn. 2018-11-05)

W dniu 14 sierpnia 2018 roku został złożony przez Jacka Trzeciak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Trzeciak (nr PESEL 48070119312), zmarłego w dniu 28 października 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Wojnowicach, przy ulicy Szpitalnej 6b/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 405/18

(opublikowano dn. 2018-11-05)

W  dniu 17 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Waldemara Wieczorka (PESEL 66032604379), zmarłego w dniu 4 marca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu przy ulicy Opawskiej 82/1. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 286/18

(opublikowano dn. 2018-11-05)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 286/18 wydał postanowienie z dnia 12 października 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Eryce Kuźnik na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu następujących kwot:
a) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 1000 marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010539/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Zygfryda Piechuli albo jego spadkobierców bez żadnych warunków,
b) 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną łączną zwykłą w sumie 2000 marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00010539/7 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Bibiony Piechuli albo jej spadkobierców bez żadnych warunków.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 529/18

(opublikowano dn. 2018-10-29)

W dniu 15 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 529/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Siwak, synu Włodzimierza i Marii, nr PESEL 51102007819, zmarłym dnia 24 listopada 2009 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Wojnowicach  przy ulicy Wojska Polskiego 12.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 711/17

(opublikowano dn. 2018-10-15)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 711/17 wydał postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Joannie Gorus na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,02 zł (dwa grosze) wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem roszczeń zabezpieczonych hipotekami umownymi łącznymi zwykłymi: w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek na rzecz Bibiany Skorupa, 500,00 (pięćset) marek na rzecz Pauliny Cieślik, 785,25 (siedemset osiemdziesiąt pięć 25/100) marek na rzecz Magdaleny Miera, wpisanymi w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011050/2 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Bibiany Skorupa, Pauliny Cieślik, Magdaleny Miera bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 470/18

(opublikowano dn. 2018-10-15)

W dniu 14 sierpnia 2018 roku został złożony przez Iwonę Krośniewską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Trzeciak (nr PESEL 48070119312), zmarłego w dniu 28 października 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego w Wojnowicach przy ulicy Szpitalnej 6b/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 469/18

(opublikowano dn. 2018-09-20)

W dniu 14.08.2018 roku został złożony przez Anne Trzeciak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Trzeciak zmarłego w dniu 28.10.2016 r., ostatnio stale zamieszkałego w Wojnowicach, przy ulicy Szpitalnej 6b/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 230/18

(opublikowano dn. 2018-09-17)

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 230/18, toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzanowicach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Krzanowicach, stanowiącej działki gruntu nr 2088 oraz nr 2089 o łącznej powierzchni 0,5199 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00026584/2.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, nieznanych z imienia
i nazwiska, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Raciborzu  Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu stwierdzającym zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 141/18

(opublikowano dn. 2018-08-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 141/18 wydał postanowienie z dnia 4 lipca 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Marcie Grochowskiej na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,08 zł (osiem groszy) wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem roszczeń zabezpieczonych hipotekami wpisanymi w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011159/6 tutejszego Sądu, o treści: „hipoteka z tytułu reszty ceny kupna w kwocie dwa tysiące marek w złocie z 8 ½% odsetkami od 1 marca 1931 r. a to w kwocie 1 000 marek w złocie na rzecz Eryka Winklera w Raciborzu, 175,64 marek w złocie, na rzecz Pawła Stefana w Kuźni Raciborskiej oraz kwotę 824,36 marek w złocie na rzecz Ernesta Peikerta, 300 marek w złocie , Elfrydy Peikert 300 marek w złocie, Henryka Peikerta 224,36 marek w złocie. Na podstawie zezwolenia z dnia 24 lutego 1931 r. i postanowienia Sądu w Raciborzu z dnia 4 listopada 1931 r. wpisano dnia 24 lutego 1933 r. i 29 marca 1934 r. Hipoteka z tytułu reszty ceny kupna w kwocie tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dwie marki na rzecz Małgorzaty, Henryka, Ernesta i Elfrydy Peikert w Kuźni Raciborskiej w częściach po 479 marek z tym, że tylko część Małgorzaty Peikert jest oprocentowana w wysokości 4% od 1 stycznia 1933 r. na podstawie zezwolenia w umowie z 21 stycznia 1930 r. wpisano dnia 23 grudnia 1930 r. w równym stopniu z hipoteką pod nr 1”, która to kwota ma zostać wydana Erykowi Winklerowi, Pawłowi Stefanowi, Ernestowi Peikertowi, Elfrydzie Peikert, Małgorzacie Peikert, Henrykowi Peikert lub ich spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 59/17

(opublikowano dn. 2018-08-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 59/17 wydał postanowienie z dnia 26 lipca 2017 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 393,40 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100) tytułem świadczeń emerytalno-rentowych należnych zmarłej Marii Grim, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Marii Grim po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Marii Grim. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 164/18

(opublikowano dn. 2018-08-08)

W dniu 23 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 164/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Szczypce, synu Edwarda i Marianny, nr PESEL 54091818534, zmarłym dnia 26 października 2013 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Strażackiej 11/3. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 287/18

(opublikowano dn. 2018-07-26)

W dniu 14 maja 2018 roku został złożony przez Mariolę Konieczny, Dariusza Pych i Aleksandrę Pych wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Danieli Pych (nr PESEL 53052216507), zmarłej w dniu 2 lipca 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu, przy ulicy Chorzowskiej 1a/4. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 187/18

(opublikowano dn. 2018-07-23)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 187/18 wydał postanowienie z dnia 3 lipca 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Alfredowi Sternisko na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00014009/1 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Annie Sternisko lub jej spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Annie Sternisko. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 711/17

(opublikowano dn. 2018-05-22)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 711/17 wydał postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawczyni Joannie Gorus na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,02 zł (dwa grosze) wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem roszczeń zabezpieczonych hipotekami umownymi łącznymi zwykłymi: w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) marek na rzecz Bibiany Skorupa, 500,00 (pięćset) marek na rzecz Pauliny Cieślik, 785,25 (siedemset osiemdziesiąt pięć 25/100) marek na rzecz Magdaleny Miera, wpisanymi w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011050/2 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Bibiany Skorupa, Pauliny Cieślik, Magdaleny Miera bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 197/18

(opublikowano dn. 2018-05-17)

W dniu 19 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 197/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Nowak, córce Leona i Anastazji, nr PESEL 26072301380, zmarłej dnia 5 grudnia 2015 roku
w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu, przy ulicy Opawskiej 82d/3.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 268/17

(opublikowano dn. 2018-05-10)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 268/17 wydał postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Karolowi Łużyna na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,03 zł (trzy grosze) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w wysokości 4 000,00 (czterech tysięcy) marek w złocie, wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr GL1R/00011806/7 tutejszego Sądu, która to kwota ma zostać wydana Klarze Grzesik lub jej spadkobiercom po przedstawieniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Klarze Grzesik. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 526/17

(opublikowano dn. 2018-04-06)

W dniu 3 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 526/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Kurku,
synu Herberta i Anny, nr PESEL 65061102737, zmarłym dnia 23 czerwca 2013 roku
w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, przy ulicy Rolnej 9.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 766/17

(opublikowano dn. 2018-03-26)

W dniu 19 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 766/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stefanie Ciuła, synu Jana i Marii, nr PESEL 46082201054, zmarłym dnia 14 listopada 2014 roku w Pietrowicach Wielkich, ostatnio stale zamieszkałym w Pietrowicach Wielkich, przy ulicy Spółdzielczej 7/4.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 788/17

(opublikowano dn. 2018-01-25)

W dniu 18 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 788/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Irenie Brzozowskiej, córce Engelberta i Agnieszki, nr PESEL 66031203760, zmarłej dnia 4 października 2011 roku
w Bieńkowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Bieńkowicach, przy ulicy Raciborskiej 9.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 511/17

(opublikowano dn. 2018-01-17)

W  dniu 10 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Andrzeja Szot (PESEL 52062205378), zmarłego w dniu 21 lutego 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Raciborzu przy ulicy Łąkowej 2c/6. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 648/17

(opublikowano dn. 2018-01-08)

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 648/17 wydał postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 roku, w którym zezwolił wnioskodawczyni Urszuli Kocur na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 0,01 zł (jeden grosz) tytułem roszczeń zabezpieczonych hipoteką umowną zwykłą w sumie 200 marek Rzeszy, wpisanej do księgi wieczystej nr GL1R/00000829/4 prowadzonej przez tutejszy Sąd, która to kwota ma zostać wydana na rzecz Rudolfa Kollarczika albo jego spadkobiercom bez żadnych warunków. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 519/17

W dniu 5 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 519/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dorocie Lewosińskiej, córce Józefa i Jadwigi, nr PESEL 92112309946, zmarłej dnia 23 lutego 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu, przy ulicy Chełmońskiego 24/7. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 378/17

W dniu 15 maja 2017 r. został złożony przez Joannę Banachowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Barbary Łabędź, nr PESEL 43112602164, zmarłej w dniu
10 listopada 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu, przy ulicy Gimnazjalnej 6/23. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 1159/16

„Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I  Cywilny w sprawie I Ns 1159/16 wydał postanowienie z dnia 11 maja 2017 roku, w  którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa Śląskiego  - Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 66234 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Kuźnia Raciborska obręb Ruda (0004) oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83/2, karta mapy 3, o powierzchni 0,7318 ha, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.54.2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku, która to kwota ma zostać wydana na rzecz osób, które udokumentują swój tytuł prawny do wskazanej nieruchomości. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w wierzytelności do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa";

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 838/16

W dniu 21 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 838/16 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bronisławie Hajkowiczu,
synu Bolesława i Franciszki, nr PESEL 50032518491, zmarłym dnia 13 sierpnia 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, przy ul. Mariańskiej 12/9.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 181/17

W dniu 21 lutego 2017 roku został złożony przez małoletniego Lousia Janika działającego przez przedstawiciela ustawowego ojca Cäsara Janika wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jana Kolera (nr PESEL 53061016154), zmarłego w dniu 17 stycznia 2012 roku w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Moniuszki 8c/2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 182/17

W dniu 8 marca 2017 roku został złożony przez Krzysztofa Pieronkiewicza wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Grzegorza Pieronkiewicza (nr PESEL 75040811798), zmarłego w dniu 18 października 2016 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałego
w Raciborzu, przy ulicy Hulczyńskiej 34. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 235/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział I Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 4 maja 2017 roku zlecono sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marcie Głombik, zmarłej dnia 19 stycznia 1979 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu przy ulicy Wieczorka 122a.

Sąd jednocześnie poucza, że:

1/ ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2/ osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza spadku oraz mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 180/17

W dniu 21 lutego 2017 roku został złożony przez małoletnich Tobiasa Janika i Leanę (Leana) Janik działających przez przedstawiciela ustawowego ojca Lukasa Janika wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jana Kolera (nr PESEL 53061016154), zmarłego w dniu 17 stycznia 2012 roku w Rybniku, ostatnio stale zamieszkałego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Moniuszki 8c/2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o  sporządzenie spisu inwentarza w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 1181/16

W dniu 08 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 1181/16 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łucjanie Kaliszu, synu Joachima i Elżbiety, nr PESEL 55053114174, zmarłym dnia 10 listopada 2009 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu, przy ul. Bosackiej nr 56/5A. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 612/16

W Sądzie Rejonowym w Raciborzu I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 612/16, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Wiencierz, mającej ostatnie miejsce zamieszkania w Villingen-Schwenningen w Niemczech, zmarłej w dniu 16 stycznia 2014 roku w Villingen-Schwenningen w Niemczech. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Raciborzu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 1225/16

W dniu 27 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygn. akt I Ns 1225/16 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Kubiszu, synu Manfreda i Ingeborgi, nr PESEL 57072317352, zmarłym dnia 20 kwietnia 2016 roku w Gamowie, ostatnio stale zamieszkałym w Gamowie, przy ulicy Długiej 35. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 430/16

W dniu 30 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Romana Klemensa (Klemens) (nr PESEL 65030702539), zmarłego w dniu 13 kwietnia 2010 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Borucinie, przy ulicy Polnej 7. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 464/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 464/15 z wniosku Alior Banku S.A. w Warszawie z udziałem Stanisława Włodarczyka, Tomasza Włodarczyka, Izabeli Włodarczyk, Pawła Zmełty o stwierdzenie nabycia spadku po Lilianie Włodarczyk ogłasza, iż dnia 20 września 2016r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Lilianie Włodarczyk, PESEL 51090514867, córce Witolda i Weroniki, zmarłej w dniu 19 sierpnia 2014r., ostatnio stale zamieszkałej w Raciborzu przy ulicy Gliwickiej 28.

Sąd poucza, że:

1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2) osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 144/16

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 144/16 z wniosku Małgorzaty Barczewskiej z udziałem Banku BGŻ BNP Paribas Spółki Akcyjnej w Warszawie, Roberta Sławika, Haliny Kądziołki o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po Waldemarze Barczewskim ogłasza, iż dnia 18 lipca 2016r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Waldemarze Barczewskim, numer PESEL 43080702075, synu Franciszka i Genowefy, zmarłym dnia 15 marca 2013 roku Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 7/16.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I NS 494/16

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 494/16 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z udziałem Małgorzaty Zajdel, małoletniego Maksymiliana Zajdla działającego przez przedstawiciela ustawowego Małgorzatę Zajdel, Jadwigi Zajdel, Mateusza Zajdla, Marcina Zajdla, Justyny Palarz o sporządzenie spisu inwentarza ogłasza, iż dnia 20 lipca 2016r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jarosławie Zajdlu (Zajdel), numer PESEL 66032607792, synu Henryka i Krystyny, zmarłym dnia 2 marca 2012 roku w Pietrowicach Wielkich, ostatnio stale zamieszkałym w Pietrowicach Wielkich przy ulicy 1 Maja 30. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I NS 566/16

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny informuje, że w sprawie I Ns 566/16 z wniosku małoletniej Elizy Gogolin o sporządzenie spisu inwentarza zostało w dniu 14 lipca 2016 roku wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Gerhardzie Gogolin, synu Pawła i Anny, PESEL: 34020216352 zmarłym dnia 26 listopada 2009 roku w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Raciborzu przy ulicy Wileńskiej 10/5. Ponadto sąd postanowił zlecić sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Jednocześnie sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; Ponadto sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I NS 809/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 809/15 wydał postanowienie z dnia 16 listopada 2015 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 14.544,00 (czternaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery) złote, tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1113, o powierzchni 0,2020 ha, położonej w Gminie Krzyżanowice, obręb Tworków, km 3, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 11 stycznia 2013 roku do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I NS 940/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w  sprawie I Ns 940/15 wydał postanowienie z dnia 07 stycznia 2016 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 36.517,00 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) złotych, tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi: 108 o powierzchni 0,2908 ha i 109 o powierzchni 0,3003 ha, położonej w Gminie Racibórz, obręb Płonia km 41, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1R/00027647/9, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26 listopad 2012 roku. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 11 stycznia 2013 roku do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 16/16

W dniu 17 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Wojciecha Dudy (PESEL 55051300975), zmarłego w dniu 01 grudnia 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Kobyli przy ulicy Leśnej 52. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE I Ns 740/15

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 740/15 wydał postanowienie z dnia 16 listopada 2015 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Raciborzu kwoty 12.607,00 (dwanaście tysięcy sześćset siedem) złotych, tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 103/35, o powierzchni 0,1751 ha, położonej w Gminie Kornowac, obręb Pogrzebień, km 2, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2012 z dnia 26 listopad 2012 roku. Wobec powyższego niniejszym wzywa się osoby, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, tj. na dzień 11 stycznia 2013 roku do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 07.04.2011
Dokument oglądany razy: 19 561
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 03.08.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry