Strona główna / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / Klauzula informacyjna-informacja publiczna

Klauzula informacyjna-informacja publiczna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wnioskowaniem o dostęp do informacji publicznej

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu (ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz), e-mail administracja@raciborz.sr.gov.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@raciborz.sr.gov.pl.
 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO[1] (obowiązek administratora) w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U 2021, poz. 1598 ze zm.), w celu realizacji zgłoszonego wniosku. W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735), w celu wydania decyzji administracyjnej.
 4. Odbiorcy danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom  umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia i realizacji wniosku, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217 ze zm.).
 6. Prawa związane z przetwarzaniem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości wydania decyzji administracyjnej i pozostawienie podania bez rozpoznania.
 8. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 9. Prawo skargi. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, z późn. sprost., dalej RODO.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 18.01.2022
Dokument oglądany razy: 570
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 18.01.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry