Strona główna / Struktura organizacyjna / Ośrodek Kuratorski w Raciborzu

Ośrodek Kuratorski w Raciborzu

Ośrodek Kuratorski w Raciborzu przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu został utworzony z dniem 1 stycznia 2022 roku zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 19 października 2021 roku o nr Adm.-0183-2/21.

Zarządzeniem z dnia 10.12.2021 roku, Adm 102-5/21 Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu powierzył obowiązki Kierownika Ośrodka Kuratorskiego w Raciborzu przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu rodzinnemu kuratorowi zawodowemu Lucjanowi Gliwie.

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego: kurator zawodowy Lucjan Gliwa

Dane teleadresowe:

Adres – 47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 24

Tel. – 032 45 94 650

e-mail: osrodek.kuratorski@raciborz.sr.gov.pl

Korespondencję do Ośrodka Kuratorskiego należy kierować na adres II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  w Sądzie Rejonowym w Raciborzu wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich mieszczący się pod adresem - Racibórz ul. Nowa 29.

Dni i godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek: 1500 - 1900
wtorek: 1500 - 1900
środa: 1500 - 1900
czwartek: 1500 - 1900
piątek: 1500 - 1900

Tryb i szczegółowe zasady tworzenia i znoszenia ośrodków kuratorskich, zakres działania i organizację ośrodków oraz sposób wykonywania nadzoru określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz. U. nr 120, poz. 1294). Ośrodki tworzy się przy sądach rejonowych w ilości zależnej od potrzeb lokalnych, uwzględniając w szczególności liczbę spraw nieletnich oraz stopień ich demoralizacji. Ośrodki kuratorskie w obszarze właściwości sądu okręgowego tworzy i znosi prezes sądu okręgowego na wniosek prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. Przy sądzie rejonowym może działać więcej niż jeden ośrodek kuratorski. Prezes sądu rejonowego powierza obowiązki kierownika ośrodka rodzinnemu kuratorowi zawodowemu po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego. Obowiązki w ośrodku kuratorskim powierza kuratorowi rodzinnemu prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika ośrodka.

Przyjęcie uczestnika do ośrodka następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Jest to środek wychowawczy przewidziany w art. 6 pkt. 6  Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969). Do ośrodka mogą trafić nieletni, którzy wykazują w swoim zachowaniu cechy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego.

Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno - terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez: zaspokajanie potrzeb osobowościowych, rozwiązywanie problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań, wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Grzegorz Huk
Dokument z dnia: 04.01.2022
Dokument oglądany razy: 1 445
Opublikował: Grzegorz Huk
Publikacja dnia: 05.01.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry