Strona główna / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Raciborzu

Sąd Rejonowy w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.raciborz.sr.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-09-08

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,

 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,

 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,

 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,

 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • mapa dojazdu do Sądu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 • multimedia nadawane na żywo,

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,

 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,

 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,

 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-21

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-18

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności: Małgorzata Cichowska, malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 150 124.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostępnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Raciborzu, ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz

Do budynku Sądu prowadzi pięć wejść przy czym dla interesantów przeznaczone jest wejście główne. Po wejściu do budynku znajduje się punkt kontroli przeprowadzonej przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub sprawdzenia przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku po prawej stronie od wejścia znajduje się winda, którą można przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku przeznaczone dla interesantów. Winda posiada przyciski w alfabecie Braille’a.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia - pomieszczenie nr 14.

Wszystkie podłogi są wyłożone mata antypoślizgową (za wyjątkiem wejścia głównego), w całym Sądzie nie ma progów.

Sąd zapewnia 2 miejsca parkingowe dla interesantów niepełnosprawnych.

Ponadto w najbliższym sąsiedztwie Sądu znajduje się duży parking przy placu Długosza, na którym wydzielono osobne miejsca parkingowe, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na nich jest bezpłatne.

Parkowanie wzdłuż ulicy Nowej jest odpłatne. Natomiast parkowanie na ulicy Opawskiej jest bezpłatne przez 2 godziny od momentu zaparkowania pod warunkiem umieszczenia za przednią szybą karty parkingowej.

W kontakcie z sądem osoba głucha lub słabosłysząca może skorzystać z:

 • pomocy pracownika BOI Sądu Rejonowego w Raciborzu,

 • pomocy  osoby przybranej  tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w sądzie,

 • za pomocą aplikacji Tłumacz on-line.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Leśniewski
Dokument z dnia: 15.02.2021
Dokument oglądany razy: 4 165
Opublikował: Adam Lukoszek
Publikacja dnia: 31.12.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry